Mariánsky kult

...Cirkev poučená Duchom Svätým a na základe skúseností, ktoré získala v priebehu vekov,
vyznáva, že úcta k Preblahoslavenej Panne Márii – podriadená však úcte Božského Vykupiteľa a v súlade s ňou – má veľkú pastoračnú účinnosť a veľký význam pre obnovu kresťanského života. Ľahko možno pochopiť príčinu tejto účinnosti. Mnohostranné Máriino poslanie, ktoré má v Božom ľude je naozaj nadprirodzená skutočnosť, ktorá pôsobí v tele Cirkvi, a to účinným a plodným spôsobom. Je osožné pozrieť sa na jednotlivé rysy tohto poslania: všetky a každý podľa svojej účinnosti sledujú ten istý cieľ – vytvoriť v synoch duchovnú podobu prvorodeného Syna. Materský príhovor svätej Panny, príklad jej svätosti a božská milosť, ktorá je v nej, to všetko je pre ľudské pokolenie dôvodom k nadprirodzenej nádeji.
(Pavol VI., Mariánsky kult, 57)