Z textov

Prvý úvod

Táto spoločná webová stránka nás pozýva - uvedomiť si a poznať časť veľkého duchovného bohatstva Slovenska. Prezentuje identitu a špecifiká jednotlivých mariánskych hnutí a združení. Na základe tohto uvedomenia si môžeme byť spoločne k dispozícii Panne Márii: v pokornom postoji vytvárať duchovnú jednotu a tak lepšie prispieť k naplneniu Božieho očakávania a Božieho plánu so Slovenskom - v zachovaní a prehlbovaní pokladu viery, v načúvaní Duchu Svätému a vo vydávaní svedectva.

Keď si prečítame charakteristiky jednotlivých mariánskych hnutí, bratstiev a združení vynorí sa nám pestrý obraz prehlbovania viery, nádeje a lásky cez Máriu, ktorá ukazuje cestu (porovnaj 1Kor 11,1) a poukazuje na Cestu (Jn 14,6). Práve táto mnohotvárnosť nám ponúka komplexnejší obraz o Panne Márii a jej poslaní. Skutočný obraz o Márii dáva Sväté Písmo a dokumenty Katolíckej cirkvi; osobitným spôsobom je to obraz Ženy odetej slnkom, ako ho popisuje sv. Ján v Apokalypse (Zj 12, 1-6 a13-18).

Mnohé sú dary, ale jeden je Pán (1 Kor 12, 4-6), všetci sme Kristovi a Kristus Boží (1 Kor 3, 22). To platí i pre nás - mariánskych ctiteľov - medzi jednotlivými veriacimi alebo veriacimi združenými v hnutiach, spoločenstvách, bratstvách. Sv. Pavol pokračuje: „Vy ste Telom Kristovým a jednotlivo ste jeho údmi" (1 Kor 12, 27). Každý úd je darom pre ostatné údy, navzájom si slúžia a majú rôzne poslanie pri budovaní Božieho kráľovstva.

„Na živom spoločenstve najviac upúta to, že v ňom cítiť jedného ducha, ktorý všetkých vedie." (Chiara Lubichová)

Základom skutočnej hlbokej jednoty, ktorú prví kresťania nazývali aj jednotou sŕdc (Sk 4, 32 – 33) je krst, ktorý nás začlenil do Božej rodiny, urobil nás bratmi a sestrami Ježiša Krista, ale i bratmi a sestrami navzájom. Jednotu založenú na milosti krstu máme predovšetkým budovať vo svojom okolí, ale aj s tými, s ktorými nás spája spoločná spiritualita - v našom prípade „škola" Panny Márie. A práve skrze Máriu Ježišovu Matku a Matku ľudstva, môžeme žiť duchovnú jednotu. Stačí sa cieľavedome spájať v duchu so všetkými... podobne ako to vyjadruje nasledujúca modlitba:

Mária, dávam ti svoje srdce. Zjednoť ho so svojím Srdcom, so Srdcom svojho Syna,
so Srdcom nebeského Otca i so všetkými srdcami, ktoré sú v tvojom Srdci.

Nech cez naše zjednotenie sa s tvojím Srdcom príde kráľovstvo lásky Ježišovho Srdca... a nech tvoje kráľovstvo lásky príde cez zjednotenie všetkých sŕdc navzájom.

Kráľovná moja, uspôsob moje srdce tak, aby ti nič neodmietlo, aby nič neodmietlo Láske, ktorá všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží."
( RPMKP - duchovné cvičenia k zasväteniu, 151, 107. Imprimatur Trnava 1997)

Buďme teda spoločne k službám kráľovstvu lásky, Kráľovnej vesmíru, Kráľovnej sŕdc
v očakávaní nových Turíc... Maranatha! Príď Pane Ježišu!


Všetko zjednotiť v Kristovi

Nech je zvelebený Boh a otec nášho Pána Ježiša Krista,
ktorý nás v Kristovi požehnal
všetkým nebeským duchovným požehnaním.
Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil,
aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske;

Pokračovanie...

 

Ako evanjelizovať

"Usilujte sa o to, aby každý kto sa s vami stretne, odchádzal šťastný." 
(sv. Faustína)

Nová evanjelizácia pre každého pokrsteného (kňaza či laika) znamená jedno jediné:
Nanovo uveriť Ježišovi a postaviť ho na prvé miesto vo svojom živote. Každý deň s ním rozvíjať osobný vzťah – rozprávať sa s ním (hovoríme tomu modlitba), čítať jeho listy (volajú sa Sväté písmo), stretávať sa s ním (nazývame to svätá omša, kde je Pán Ježiš prítomný štyrmi spôsobmi – v spoločenstve, v Písme, v kňazovi a v Eucharistii), činiť pokánie, zmeniť zmýšľanie (voláme to sviatosť zmierenia), zjednocovať sa s ním (voláme to sväté prijímanie), slúžiť mu (v ľuďoch, s ktorými žijeme, stretávame sa).

Toto svedectvo živého vzťahu s Ježišom je základom i obsahom evanjelizácie. Lebo „keď hovoríme o evanjeliu, nesmieme mať na mysli knihu alebo učenie; evanjelium je oveľa viac: je živým a účinným slovom, ktoré koná to, čo hovorí. Nie je to systém článkov viery a morálnych zásad, ani politický program, ide o osobu: Ježiša Krista, definitívne Božie Slovo, ktoré sa stalo človekom“ (Lineamenta 11). My, čo sme uverili v Krista, čo sme sa ním stretli a uchvátil naše srdce, sa stávame „pracovníkmi“ novej evanjelizácie na základe tohto vzťahu. Lebo „robiť“ novú evanjelizáciu znamená vždy a všade žiť, konať, hovoriť ako ten, kto miluje Ježiša. Po tohoročnej jesennej Biskupskej synode nepribudne práca! Ak, tak na sebe... Určite nám však svedomie bude častejšie pripomínať, že „nemôžeme mlčať o tom, čo sme videli a počuli“ (porov. Sk 4, 20). A to je nová evanjelizácia: privádzať ľudí k Ježišovi „Našli sme Mesiáša!“ (Jn 1, 41)

Marián Kováčik, Slovo, pôstne číslo 2012, Redemptoristi

Evanjelizuj láskou!

Miluj tých, ktorých nemiluješ. Miluj ich, ale skutočne... a povedz im to. Vždy príde hodina, kedy človek ľutuje, že nemiloval dosť a že o svojej láske nepovedal. Nenechávaj víťaziť smrť, nenechaj jej zatiahnuť závoj a oddeliť ťa tak od druhého sveta.  Trhaj, trhaj slovami lásky, vyznaniami lásky to, čo nás oddeľuje od Lásky. Miluj tých, ktorých nemiluješ. Láska nie je iba cit, je to prikázanie, rozkaz. Je to akt vôle, jediný akt hodný mena Čin, akt, ktorý v sebe zhrňuje celú existenciu. Boh je láska a túži po každom človekovi na tomto svete. Nechaj Boha, aby v tebe miloval, urob tak slobodne a s rozhodnosťou, nechaj ho, aby sa ťa zmocnil, staň sa pokorným nástrojom Božej túžby a miluj všetkých ľudí, celý svet a všetko, čo je v ňom. (Paradoxní Bůh, Karmelitánske nakladateľstvo.)

Evanjelizuj životom

Kráľovná pokoja 2. marec 2012 „Drahé deti, vďaka nesmiernej Božej láske prichádzam medzi vás a vytrvalo vás pozývam do náručia svojho Syna. Deti moje, materinským srdcom vás prosím, ale aj napomínam, aby starostlivosť o tých, ktorí nespoznali môjho Syna bola pre vás na prvom mieste. Nedovoľte, aby pozerajúc na vás a váš život, nezatúžili Ho spoznať. Proste Ducha Svätého, aby môj Syn bol vtlačený vo vás. Proste, aby ste mohli byť apoštolmi Božieho svetla v tomto čase tmy a beznádeje. Toto je čas vašej skúšky. S ružencom v ruke a láskou v srdci poďte so mnou. Vediem vás k Vzkrieseniu v mojom Synovi. Proste za tých, ktorých si môj Syn vyvolil, aby mohli vždy žiť skrze Neho a v Ňom Najvyššom kňazovi. Ďakujem vám.Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (MOJE   REALITY.ppt)MOJE REALITY.ppt[ ]1346 Kb
Stiahnuť tento súbor (PRO  DEO II.ppt)PRO DEO II.ppt[ ]5883 Kb
 

Žalmy, sv. Terézia z Lisieux


 

Pokračovanie


 

O jednote

Slovo života o jednote

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (5-Slovo januar 2009.ppt)Slovo života o jednote[január 2009]1481 Kb
 

© StAn