Z  AKTUALÍT :


1. november 2014 - o. Juraj Vittek o Hallowene: "Slavia ho katolici"?

Vyhlásenie Rady pre históriu KBS na záver cyrilometodského roka.

Pri príležitosti sviatku patrónov Európy sv. Cyrila a Metoda (14.februára) sa uskutočnila slávnosť v nedeľu 16. feb. 2014 na Devíne. Pri tejto príležitosti sa  uskutočnilo  tiež slávnostne otvorenie Hlaholskej akadémie Domu Matice slovenskej v Bratislave. Konkrétny program Akadémie a možnosť prihlásiť sa na kurz hlaholiky spojený s prednáškami je zverejnený na webovej stránke hlaholika.sk .

Svätý Otec na sviatok Zjavenia Pána: ... o vzájomnej príťažlivosti Boha a ľudí...

Zjavenie Pána - sviatok Troch kráľov, z homílie v Dóme sv. Alžbety v Košiciach /voľne/: A ty ? Si ochotný zanechať na čas všetko a ísť sa pokloniť novonarodenému Kráľovi, Kristovi Kráľovi, ktorý prebýva v našich chrámoch , prítomný v Eucharistii a čaká..., či sa mu prídeš pokloniť, odprosiť, poďakovať , či predložiť svoje starosti a bolesti, aby ti mohol pomôcť...? Alebo budeš naďalej kráčať pod ťarchou svojej biedy...

Pápež František, nedeľa pred Zjavením Pána: "...On je Božie Slovo, ktoré sa stalo človekom a postavilo si svoj „stan“, svoj príbytok, medzi ľuďmi. Evanjelista píše: «A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami» (Jn 1,14). V týchto slovách, ktoré nás nikdy neprestanú napĺňať úžasom, je celé kresťanstvo! Boh sa stal smrteľným, krehkým ako my, zdieľal našu ľudskú situáciu, okrem hriechu, no vzal na seba tie naše, akoby boli jeho vlastné. Vstúpil do našich dejín, stal sa naplno «Bohom s nami»! Ježišovo narodenie nám teda ukazuje, že Boh sa chcel zjednotiť s každým mužom a každou ženou, s každým z nás, aby nám sprostredkoval svoj život a svoju radosť...

Novoročná homília Svätého Otca Františka vo Vatikáne - "Matka Božia" :

... „Prvé čítanie nám ponúklo starobylú modlitbu požehnania, ktorú Boh vnukol Mojžišovi, aby ju naučil Árona a jeho synov:
«Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!» (Nm 6,24-26). Viac než kedykoľvek má význam nanovo počúvať tieto slová požehnania na začiatku nového roka: budú sprevádzať naše putovanie časom, ktorý sa otvára pred nami. Sú to slová sily, odvahy, nádeje. Nie nejakej iluzórnej nádeje, založenej na krehkých ľudských prísľuboch, ani nie nádeje naivnej, ktorá si budúcnosť predstavuje ako lepšiu len preto, že ide o budúcnosť. Táto nádej má svoje zdôvodnenie práve v Božom požehnaní, požehnaní obsahujúcom najväčšie žičenie, žičenie Cirkvi pre každého z nás, prianie celej plnosti Pánovej láskavej ochrany a jeho prozreteľnej pomoci.

Žičenie obsiahnuté v tomto požehnaní sa plne uskutočnilo v žene Márii, v jej predurčení stať sa Božou Matkou, a vyplnilo sa v nej prv než vo všetkých stvoreniach. ...

Deň pokoja  /1. január/ : „Bratstvo je základom a cestou pokoja“

Svätý otec 22.12.2013: .".. Otvorme sa teda pre slávenie Vianoc kontemplovaním Márie a Jozefa: Márie, ženy plnej milosti, ktorá mala odvahu odovzdať sa celkom Božiemu slovu; Jozefa, muža verného a spravodlivého, ktorý dal prednosť viere v Pána pred počúvaním hlasov pochybovania a ľudskej hrdosti. Spolu s nimi kráčajme smerom k Betlehemu..." Viac o sv. Jozefovi.

Z pápežových ranných homílií tretí adventný týždeň:
Dovoľme Pánovi písať náš príbeh... Pokora je nevyhnutná pre plodnosť... Mĺčanie dáva vyrásť nádeji...

"Keď Cirkev nemá prorockého ducha, chýba jej samotný život v Bohu
a prevažuje v nej klerikalizmus. /pápež František v homílii svätej omše 16.decembra 2013/. Komentujúc prvé čítanie (Nm 24,2-7.15-17d)
povedal, že prorokom je ten, kto načúva Božiemu slovu, je schopný chápať prítomnosť a poznať budúcnosť.
Má v sebe tieto tri momenty: minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Viac ...

Cirkev nie je akýmsi útočiskom pre smutných ľudí, Cirkev je domom radosti! A tí, ktorí sú smutní,
nachádzajú v nej pravú radosť !
...  Kto sa stretol s Ježišom, má radosť, ktorú mu nik nemôže vziať...
pápež František, tretia adventná nedeľa 2013.

Svätý otec k sviatku Panny Márie Guadalupskej - 12. december - pripomenul, že Panna Mária je Matkou ľudí z každej rasy a národa, čo vyjadruje aj skutočnosť, že sv. Juanovi Diegovi /krátke video/ sa zjavila ako žena  domorodého, mestického  výzoru  ... odporúčame celé...
V tej istej katechéze na základe Božieho slova podal pápež František poslucháčom tri dôvody, pre ktoré kresťan pri pohľade na tajomstvo večného života a súdu, ktoré nás presahuje, nemusí žiť v strachu, ale v radostnom očakávaní a v dôvere. Pripomenul zvolanie prvých kresťanov „Maranathá – Príď, Pane!“ (porov. Zjv 22,20), ktorým sa Nevesta-Cirkev obracia na Krista v mene celého ľudstva. ..., pozri text aj o Neveste.

Pápež František O Panne Márii: " ...Táto Druhá adventná nedeľa pripadá na deň sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie, a tak náš pohľad priťahuje krása Ježišovej Matky, našej Matky! S veľkou radosťou ju Cirkev kontempluje ako «milosti plnú» (Lk 1,28), a týmito slovami ju pozdravme všetci spoločne: „milosti plná“. ... Takto na ňu Boh hľadel od prvej chvíle jeho plánu lásky. Hľadel na ňu, krásnu, plnú milosti. Naša Matka je krásna! Mária je nám oporou na našej ceste smerom k Vianociam, pretože nás učí, ako prežívať tento čas Adventu v očakávaní Pána. Tento adventný čas je totiž očakávaním Pána, ktorý nás na sviatky všetkých navštívi, ale tiež každého jednotlivo, v našom srdci. Pán príde! Očakávajme ho! ..."

Modlitba Svätého Otca Františka k Nepoškvrnenej Panne Márii.

Rok našich Apoštolov sv. Cyrila a Metoda

50 rokov Slovenského ústavu sv. Cyrila a Sv. Metoda v Ríme /17.11.2013/

Modlitba biskupov a zverenie Európy sv. Cyrilovi a Metodovi, v Nitre.
Apostoli Slavorum
, bl. Ján Pavol II. 1985: "... Cyril a Metod sú akoby ohnivká, akýsi duchovný most medzi východnou a západnou tradíciou, ktoré obidve splývajú v jednu veľkú, všeobecnú tradíciu Cirkvi. Sú nám vzory a zároveň aj patróni v ekumenickom úsilí sesterských cirkví, západnej i východnej. Ony sa usilujú dialógom a modlitbou znovu nájsť viditeľnú jednotu v dokonalom a plnom spoločenstve - takú jednotu - ako som to už povedal počas svojej návštevy v Bari - ktorá nie je ani absorbovaním jednej druhou ani čírym splynutím. Jednota je stretnutie v pravde a láske; týchto darov sa nám dostalo od Ducha Svätého."

"... evanjeliová zvesť je aj výzvou, aby sme ako národ uznali Ježiša Krista ako stredobod našej osobnej i národnej histórie" (kardinál Jozef Tomko). "Daj Pane, aby sme ti dovolili vybudovať svoj trón v našich srdciach, čoraz viac sa otvárajúc tvojim milostiam... a kiež celé kresťanské spoločenstvo nášho národa, našej vlasti - v zjednotení je tvojim trónom..."

Rok viery - brána viery, porta fidei  /2012 - 2013/

pež František ukončil rok viery v nedeľu Krista Kráľa, homília:

"Biblické čítania, ktoré odzneli, majú ako spoločnú niť , ústredné postavenie, centrálnosť Krista. Kristus je v strede, Kristus je tým stredom. Kristus je stredom stvorenia, Kristus je stredom ľudu, Kristus je stredom dejín ..."
Kristus  Kráľ ,
v čo spočíva Jeho moc, ako sa prejavuje? "... Božia moc  v našom živote sa  prejaví V NAŠEJ  VNÚTORNEJ  PREMENE... (myšlienka z kázne vo farnosti Košice Podhradová)
viac v Skúsenostiach.

Z generálnej audiencie  20.11.13: ... o odpustení hriechov v súvislosti s „mocou kľúčov“, ktorá je biblickým symbolom poslania,  ktoré Ježiš zveril apoštolom.... Duch Svätý je tu protagonistom!... (Jn 20,22-23)...

Pozvanie k tichu:  http://marianskehnutia.sk/index.php/nova-evanjelizacia/ticho

Trnavská novéna: "Svetlo viery... treba ho znovu objaviť... aby rástlo a osvetľovalo životnú cestu človeka" (Sv. otec  v encyklike Lumen Fidei 4, Tv Lux, Rádio Lumen 18.00)

Pápež František: Cirkev je jedna. Kto  je hýbateľom jednoty vnútri cirkvi ?
"Jednota ve víře, v naději, v lásce, jednota ve svátostech a ve službě – to jsou sloupy, které nesou a drží pohromadě jedinou obrovskou stavbu církve. Kamkoli přijdeme, i v té nejmenší farnosti, v tom nejztracenějším koutu této země je jedna církev; jsme doma, jsme v rodině, jsme mezi bratry a sestrami. A to je obrovský dar Boží. Církev je jedna pro všechny. Není jedna církev pro Evropu, ..."

KATECHÉZU SV. OTCA počas Mariánskych dní v Ríme z 12.októbra pozri na:
http://marianskehnutia.sk/index.php/modlitba/novena-k-rozvazovacke-uzlov
HOMÍLIA na nedeľnej svätej omši  Nechávať sa...prekvapiť Bohom z 13.10. 2013
Zverenie ľudstva Panne Márii Fatimskej  dole v Prílohách.
13. október a  Fatimské zjavenia

Sv. otec  3.4.2013, príhovor pred Anjel Pána: "...Svetové dni mládeže nie sú ako „ohňostroj“, ako nejaké samoúčelné okamihy nadšenia; sú to etapy na dlhej púti, ktorá sa začala v roku 1985 vďaka iniciatíve pápeža Jána Pavla II. On zveril mladým kríž a povedal: choďte a ja pôjdem s vami!..."

Návrat Sv. otca z Ria, tlačovka z lietadla dole v prílohách.

Sv. otec v Rio de Janeiru, v chráme Aparecida, homília a zasvätenie.

Zaujímavá paralela - z vyjadrenia mamy troch školopovinných detí: ... zasvätenie sa rodín Panne Márii chápem ako ochranu v zmysle Exodu zo Starého zákona, kde boli krvou baránka natreté veraje dverí obydlí Izraelitov, aby sa sa ich nedotkol anjel smrti... Verím, že rodiny i jednotlivci zasvätené Matke Božej ostanú ušetrené od rozpadu a hrozieb dneška. /Porovnaj Ex 12,1-14/

Svätý otec reaguje na evanjelium o vzkriesení mŕtvych, cituje Sväté písmo (Lk 20,27-38) s takou jednoduchosťou a originálnosťou, že nás to napĺňa obdivom voči nášmu Učiteľovi, jedinému Učiteľovi! Dôkaz o vzkriesení Ježiš nachádza v príbehu o Mojžišovi a horiacom kre (porov. Ex 3,1-6), tam, kde sa Boh zjavuje ako Boh Abraháma, Izáka a Jakuba. Božie meno sa viaže na mená mužov a žien, s ktorými si vytvára puto, a toto puto je silnejšie ako smrť. A my môžeme povedať, že je to aj Boží vzťah s nami, s každým z nás: On je náš Boh! On je Boh každého z nás! Je to akoby on nosil naše meno. Jemu sa páči vysloviť ho, a toto predstavuje zmluvu. Tu vidíme, prečo Ježiš tvrdí: „Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.“ (Lk 20,38) A toto je rozhodujúce puto, zásadne dôležitá zmluva, zmluva s Ježišom: on sám je Zmluva, on sám je Život a Vzkriesenie (Jn11,25), pretože svojou ukrižovanou láskou zvíťazil nad smrťou. V Ježišovi nám Boh darúva večný život, darúva ho všetkým, a všetci vďaka nemu máme nádej na život, ktorý je ešte opravdivejší než tento...

Naša zodpovednosť v národe, v štáte:

Prevzaté z koinonia.sk: "Nikto z nás nemôže povedať: - Ale ja s tým nemám nič dočinenia, oni vládnu...
Nie, nie, ja som zodpovedný za ich vládu a musím robiť, čo sa len dá, aby oni vládli dobre. Musím mať účasť na politike najlepšie ako môžem, hovorí sociálna náuka cirkvi. Je to jedna z najvyšších foriem činorodej lásky, pretože to znamená slúžiť spoločnému dobru. Nemôžem si umývať ruky. Všetci musíme niečím prispieť!" Sv. otec František

Všetci sme vyzvaní, pozvaní na...: Ján Pavol II. v liste Novo Millennio Ineunte napísal: "A neváham v prvom rade povedať, že perspektíva, v ktorej sa má niesť celá pastoračná cesta, je perspektíva svätosti. Začleniť do pastoračného plánu svätosť je skutočne rozhodnutie plné dôsledkov. Cesty svätosti sú mnohoraké a primerané povolaniu každého jednotlivca. Ďakujem Pánovi, že mi doprial v týchto rokoch blahorečiť a svätorečiť toľkých kresťanov. Boli medzi nimi aj mnohí laici, ktorí sa posvätili v najobyčajnejších životných podmienkach. Je príhodný čas znovu presvedčivo predostrieť všetkým túto " vysokú úroveň každodenného kresťanského života. Celý život cirkevného spoločenstva a kresťanských rodín musí viesť týmto smerom." (č. 30-31).

Stretnutie rodín v Ríme , z myšlienok Sv.otca o modlitbe a komunikácii v rodine

Svätý otec pre
pracovníkov vatikánskej televízie: "... prinášajte vôňu a nádej evanjelia."
Kultúra solidárnosti...vidieť v druhom nie konkurenta alebo iba číslo, ale brata.A my všetci sme bratia!
"Modlitba umožňuje Bohu konať a premieňať."
/Sv.otec, z KN z 8.10.2013/

Modlitba, blízkosť, plnosť, pápež František.
Vatikán 18. októbra (TK KBS) "Nerezignujme pri konfrontácii so zlom. Boh je Láska, ktorá porazila zlo skrze Kristovu smrť a zmŕtvychvstanie". pozri tiež  "Ako sa nedostať do vplyvu zla"

Pápež František: Zákon Ducha nás však oslobodí! Katechéza o napredovaní a rozlišovaní v duchovnom živote...
Pokud se „křesťan stane učedníkem ideologie, ztratil víru“, konstatoval papež,... kdo se přestává modlit, opouští víru a upadá do ideologie a moralismu.

5 rokov od vydania dokumentu "Mulieris Dignitatem", o dôstojnosti a povolaní ženy, J.P.II.a vyjadenia pápeža Františka na http://marianskehnutia.sk/index.php/nova-evanjelizacia :"Trpím, keď ženy len posluhují... rád bych zdůraznil, že žena má zvláštní cit pro “Boží věci”, ale hovoril aj o nebezpečenstvách...

Otec biskup Hnilica a Marianská úcta, výročie úmrtia. Jedna z jeho myšlienok inšpirovala vznik tejto stránky "Mariánske hnutia by sa mali zjednotiť ."

Sv. otec František: V akom zmysle je cirkev katolícka ?
"Katechéta je živou pamiatkou Boha"
...Sv. otec František 29.9.2013, Deň katechétov v Roku viery - "Nová evanjelizácia musí korešpondovať s novou katechézou".
Sv. otec
o poslaní práce podľa Stvoriteľa a o mentalite dneška:"...Peniaze komandujú !!! ..."

Sv. Terézia z Lisieux v Roku viery " K Bohu cez slabosti " - pozri v Prílohách nasledujúceho linku:
http://marianskehnutia.sk/index.php/archiv/nova-evanjelizacia

Arcibiskup Cyril Vasiľ, zo sekretariátu  pre východné cirkvi v Ríme, homília v Šaštíne.Odporúčame prečítať celé a priučiť sa odvahe a pravdivosti o dnešku !!!
Vyhlásenie kresťanských cirkví
na Slovensku o rodine zo 16.9.2013

Buďme svedkami Božej Lásky, mystička Myrna na Slovensku

Zborník KBS z konferencie O rodovej rovnosti...
"Muža a ženu ich stvoril"
, porozmýšľajme ako žiť vlastnú identitu na svedectvo...!/Pozri dole Linky/


25 rokov od vydania dokumentu "Mulieris Dignitatem", o dôstojnosti a povolaní ženy, bl.Jána Pavla II.
a vyjadenia pápeža Františka na http://marianskehnutia.sk/index.php/nova-evanjelizacia

Sv. otec František: "Církev soustředěná jen sama ne sebe mimoděk dojde k názoru, že ona sama je nositelkou světla. V té chvíli ztratí z očí své „mysterium lunae“ („tajemství Měsíce“, který odráží světlo Slunce, pozn. překl.) a propadne strašnému zlu duchovního zesvětštění...Je to styl života, při kterém uctíváme jeden druhého.  Řečeno jednoduše, existují dva způsoby církve: Evangelizující církev, která opouští sebe samu a zbožně naslouchá Božímu slovu a s důvěrou je hlása a zesvětštělá církev, která žije v sobě, ze sebe, pro sebe. To nám může objasnit, jaké změny a reformy budou nezbytné pro záchranu duší." Viac...

Ján Pavol II. 1996:Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií.

Ján Pavol II. 1.3.2000 slovenským pútnikom v milostivom Roku v Ríme: "Hľadajte tajomstvo svojho života, hľadajte ho na kolenách s Kristom a v Kristovi, ktorý je stále nový pre nás a ktorý je náš Pán..."

Ján Pavol II, príhovor po prílete v Bratislave 11.9.2003: "Rád by som sa stretol a rozprával s každým z vás, navštívil každú rodinu, precestoval vaše krásne kraje, prišiel do každého cirkevného spoločenstva tohto milovaného národa. Vedzte, drahí moji, že pápež myslí na každého z vás a za všetkých sa modlí."


Linky:

Zelený štvrtok dopoludnia, homília Sv. otca,výborné.
Pápež František, stretnutie s predstaviteľmi kresťanských cirkví
Vianočná homília Sv. Otca vo vigíliu Narodenia Pána
Fatimské posolstvo a súčasnosť

Súkromné zjavenia a čo na to cirkev ?
Richard Senček a dp. Peter Mášik - 17.11.2012
http://www.lumen.sk/live-detail.php?id=94
Posolstvá z Medžugoria: Gospa.sk
Posolstvá z Dechtíc
Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou, hriešnym
Oltárna sviatosť
Božie milosrdenstvo

www.minoriti.sk

Don Gobbi

Ikony

Benedikt XVI, z rozlúčky 27. 2. 2013 v Ríme: ... "Drahí priatelia, Boh vedie svoju Cirkev, podopiera ju vždy, a najmä v náročných momentoch. Nestraťme nikdy pohľad viery, ktorá je jedinou pravou víziou cesty Cirkvi a sveta. V našich srdciach, v srdci každého z vás, nech je vždy radostná istota, že Pán je po našom boku, neopustí nás, je nám na blízku a objíma nás svojou láskou. Ďakujem." (celé)

Z duchovných cvičení Benedikta XVI., z poďakovania za ne: ..."Jasným spôsobom ste zdôraznili, – vychádzajúc zo žalmov a z našej každodennej skúsenosti – že to „veľmi dobré“ šiesteho dňa – ako sa vyjadruje Stvoriteľ – je v neustálom kontraste so zlom tohto sveta, s utrpením a skazenosťou. Je to preto, že zlý chce neprestajne špiniť stvorenie, aby mohol odporovať Bohu a aby urobil nerozpoznateľnou jeho pravdu a jeho krásu."...

Z nedele Krstu Pána:

"Prišla k nám milosť Božia na spásu všetkým ľuďom ...On sa za nás obetoval ... a očistil nás ako ľud sebe patriaci, horliaci za dobré skutky..." (Tit 11-14).  Sme ľud Bohu patriaci, skrze Nášho Pána Ježiša Krista... nefascinuje nás to? Sme teda blizko...On je blízko! Skúsme to vnímať očami viery, uvedomiť si Jeho prítomnosť tu a teraz a na každom mieste... žiť pred Jeho tvárou!...pri zlyhaní hneď odprosiť a kráčať ďalej vo vedomí Jeho  blízkosti ... potom nás dnešný svet a jeho ponuky i zhon prestane mať v moci. (Voľne, z dnešnej homílie v kostole Najsvätejšej Trojice v Košiciach.)

Aktuálne: ...Iz 19,19-22: "V ten deň bude Pánov oltár v strede egyptskej krajiny a pri jej hranici Pánov pomník. A bude znamením a svedectvom Pánovi zástupov v egyptskej krajine... Tak sa obrátia k Pánovi i dá sa im uprosiť a uzdraví ich."

Analogicky, v spojení s Fatimským posolstvom (1917)... keď sa uskutoční zasvätenie Ruska: Rusko sa obráti a Portugalsko si zachová vieru - ma napadlo (hovorí autor v knižočke Zlatý kľúč v srdci Európy), že Panna Mária hovorila o dvoch hraničných "pomníkoch" Európy - Portugalsko a obrátené Rusko... A čo tu ešte chýba?... Pánov oltár v strede! (-stred Európy je na Slovensku-). (Pozn.: ...a budeme znamením Pánovi i dá sa uprosiť - obráti a uzdraví európsku krajinu... Vieme v to uveriť, v skrytosti, v pokáni sa vložiť do toho a ďakovať ???  Viac pozri nižšie Knihy.)

K novej evanjelizácii: Karol Rahner: "Kresťan 3. tisícročia buď bude mystikom alebo nebude."
Byť mystikom nie je pre vyvolených, ale pre hľadajúcich: "Kto ma hľadá, tomu sa dám nájsť", hovorí Písmo. Všetci sa môžeme dostať k vnímaniu Božej prítomnosti i vnútornému stretnutiu s Ním. Zvlášť v týchto časoch, keď sa napĺňa Pavlovo: "Kde sa rozmnožil hriech, tam sa rozmnožila milosť" a v evanjeliu: "Kto vytrvá bude spasený..." a večnosť začneme prežívať už dnes. Príď Duchu svätý, prosíme: ty hľadaj nás a veď nás ku Kristovi!

„... evanjelizácia je vlastným poslaním Cirkvi, ktorá trvá dvetisíc rokov a ktorá musí stále hľadať nový jazyk, nové spôsoby života, vyjadrujúce identitu a úctu k druhým, obsahujúce hlboký zmysel príslušnosti k Cirkvi, ku kresťanskému spoločenstvu a zároveň otvorenosť pre stretnutie so všetkými ostatnými evanjelizátormi. A to s veľkou dávkou nadšenia a radosti, ktorú nič nerozladí,“ hovorí arcibiskup Fisichella, predseda Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu.

Benedikt XVI. počas apošt. cesty v ČR, “…chrám bude domom modlitby pre všetky národy (porovnaj: Iz 56,7). Cirkev by mala otvoriť istý druh nádvoria pohanov, kde by sa ľudia mohli spojiť s Bohom bez toho, aby ho najprv poznali a aby našli prístup k jeho tajomstvu.“  Pozn.: Zréjme tu patria i križové cesty,  procesie a sv. liturgia na námestiach.

Kráľovná pokoja, minuloročné posolstvo:

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, z 2. decembra 2011: Drahé deti! Ako matka som s vami, aby som vám svojou láskou, modlitbou a príkladom pomohla, aby ste sa stali semenom budúcnosti. Semenom, ktoré vyrastie v pevný strom a rožšíri konáre po celom svete. Aby ste sa stali semenom budúcnosti, semenom lásky, proste Otca, aby vám odpustil doterajšie zlyhania. Deti moje, len čisté srdce nezaťažené hriechom sa môže otvoriť a iba úprimné oči môžu vidieť cestu, ktorou vás chcem viesť. Keď to spoznáte, spoznáte lásku Božiu – bude vám darovaná. Potom ju budete rozdávať vy druhým ako semeno lásky. Ďakujem vám.


© StAn