Z textov

Prvý úvod

Táto spoločná webová stránka nás pozýva - uvedomiť si a poznať časť veľkého duchovného bohatstva Slovenska. Prezentuje identitu a špecifiká jednotlivých mariánskych hnutí a združení. Na základe tohto uvedomenia si môžeme byť spoločne k dispozícii Panne Márii: v pokornom postoji vytvárať duchovnú jednotu a tak lepšie prispieť k naplneniu Božieho očakávania a Božieho plánu so Slovenskom - v zachovaní a prehlbovaní pokladu viery, v načúvaní Duchu Svätému a vo vydávaní svedectva.

Keď si prečítame charakteristiky jednotlivých mariánskych hnutí, bratstiev a združení vynorí sa nám pestrý obraz prehlbovania viery, nádeje a lásky cez Máriu, ktorá ukazuje cestu (porovnaj 1Kor 11,1) a poukazuje na Cestu (Jn 14,6). Práve táto mnohotvárnosť nám ponúka komplexnejší obraz o Panne Márii a jej poslaní. Skutočný obraz o Márii dáva Sväté Písmo a dokumenty Katolíckej cirkvi; osobitným spôsobom je to obraz Ženy odetej slnkom, ako ho popisuje sv. Ján v Apokalypse (Zj 12, 1-6 a13-18).

Mnohé sú dary, ale jeden je Pán (1 Kor 12, 4-6), všetci sme Kristovi a Kristus Boží (1 Kor 3, 22). To platí i pre nás - mariánskych ctiteľov - medzi jednotlivými veriacimi alebo veriacimi združenými v hnutiach, spoločenstvách, bratstvách. Sv. Pavol pokračuje: „Vy ste Telom Kristovým a jednotlivo ste jeho údmi" (1 Kor 12, 27). Každý úd je darom pre ostatné údy, navzájom si slúžia a majú rôzne poslanie pri budovaní Božieho kráľovstva.

„Na živom spoločenstve najviac upúta to, že v ňom cítiť jedného ducha, ktorý všetkých vedie." (Chiara Lubichová)

Základom skutočnej hlbokej jednoty, ktorú prví kresťania nazývali aj jednotou sŕdc (Sk 4, 32 – 33) je krst, ktorý nás začlenil do Božej rodiny, urobil nás bratmi a sestrami Ježiša Krista, ale i bratmi a sestrami navzájom. Jednotu založenú na milosti krstu máme predovšetkým budovať vo svojom okolí, ale aj s tými, s ktorými nás spája spoločná spiritualita - v našom prípade „škola" Panny Márie. A práve skrze Máriu Ježišovu Matku a Matku ľudstva, môžeme žiť duchovnú jednotu. Stačí sa cieľavedome spájať v duchu so všetkými... podobne ako to vyjadruje nasledujúca modlitba:

Mária, dávam ti svoje srdce. Zjednoť ho so svojím Srdcom, so Srdcom svojho Syna,
so Srdcom nebeského Otca i so všetkými srdcami, ktoré sú v tvojom Srdci.

Nech cez naše zjednotenie sa s tvojím Srdcom príde kráľovstvo lásky Ježišovho Srdca... a nech tvoje kráľovstvo lásky príde cez zjednotenie všetkých sŕdc navzájom.

Kráľovná moja, uspôsob moje srdce tak, aby ti nič neodmietlo, aby nič neodmietlo Láske, ktorá všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží."
( RPMKP - duchovné cvičenia k zasväteniu, 151, 107. Imprimatur Trnava 1997)

Buďme teda spoločne k službám kráľovstvu lásky, Kráľovnej vesmíru, Kráľovnej sŕdc
v očakávaní nových Turíc... Maranatha! Príď Pane Ježišu!


Všetko zjednotiť v Kristovi

Nech je zvelebený Boh a otec nášho Pána Ježiša Krista,
ktorý nás v Kristovi požehnal
všetkým nebeským duchovným požehnaním.
Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil,
aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske;

Pokračovanie...

 

© StAn