Veda a viera

PDF | Tlačiť |


„V Ńom žijeme, hýbeme sa a sme...“ Sk 17,28


           Tento citát z Nového zákona evokuje v kresťanovi séria kníh vedca pána Imricha Baku Prečo my a vesmír sme. Pri náhodnom čítaní mnohých úryvkov, ma tento súbor kníh zaujal. A to pre všeobsiahlu jednotu sveta /známu ako „teória všetkého“/- ľudstva, stvorenstva, celého vesmíru vo večnom Bohu - LÁSKE.

Svet je ponorený v Bohu..., to však nie je potlačením našej slobody ani našej individuality, je skôr objavujúcou silou jedinečnosti každého z nás. Toto „plávanie“ v Láske, ktorou je Duch, bez vnútorného hľadania a prijatia seba samého - svojho poslania, následnej pokory, čistoty srdca a pomoci Ducha Svätého, ani nezbadáme. /Tak ako mnohokrát počúvame v kostole listy sv. Jána /1Jn 4/, evanjelium  sv. Jána /17,14-26/ o láske, aj iné state z evanjelií, a málo alebo nič sa v nás nezaseje./

Podľa citátu „...aby všetci boli jedno ako sme my jedno - ja v Otcovi a Otec vo mne ...“/Jn 17,20-23/ môžeme povedať, že Ježiš Kristus je prvý reprezentant Boha naplno prítomného v človeku. Preto potom aj sv. Pavol mohol  napísať „Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus“ /Gal 2, 20/ a  „Na svojom tele doplňujem to, čo Kristovmu utrpeniu ešte chýba.“ /Kor 1, 20-23/. Neide však len o jednotu kresťanov „...množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu Sk 4,32/,  „Vy ste Telom Kristovým a jednotlivo ste Jeho údmi“ /1Kor 12,27/.

Hnutie Fokolare ide dalej - jednota, bratstvo ľudstva  /http://focolare.sk, comunio.sk/. Tu sa môžeme oprieť o vysvetlenie: ako Kristus je nový Adam, Panna Mária je nová Eva, je teda  Matkou všetkých ľudí /KKC, 2.kapitola/. Imrich Bako ešte dalej: vo svojej sérii kníh spája, zjednocuje biblické podania s vedeckými objavmi o pôvode sveta v širokom zmysle slova - od doteraz známej minulosti až po dnes, s pohľadmi do budúcnosti.  Nie je samozrejme sám, čo sa na tomto poli pohybuje, hoci je jeden z výnimočných. Z nedávnej minulosti spomeniem Teilharda de Charden SJ, zo súčasnosti Marka OrkoVachu /sk.wikipedia.org/. Aj Imrich Bako „buduje“ svoje poznanie na výsledkoch známych fyzikov, vedcov, objaviteľov z minulosti a cituje aj súčasníka Prof. Stephen Hawkinga, ktorý rozvíja svoje poznanie bez ohľadu na Bibliu a tiež hovorí o jednotnej teórii všetkého. V časopise Milujte sa v článku Veda a viera /www.milujtesa.org, 2015/2,/ je uvedený jeho výrok: „Veda je nútená odvolávať sa na činiteľ spoza vesmíru.“ Nedávno som sa dočítala o jeho živote a bolo pre mňa objavom, že aj on sa „stretol s LÁSKOU“. Láska jeho manželky mu pomáhala kráčať dopredu životom i dielom, napriek tomu, že v mladosti ochrnul... /sk.wikipedia.org/.

Ako vstup do tejto série kníh, podľa mojej skúsenosti, odporúčam nahliadnuť - prečítať 3.diel „Od atómov po človeka“. Zdá sa mi, že je najzrozumiteľnejší aj pre úplného laika. Podľa autora, už absolvent gymnázia, mladý i starší,  porozumie všetky knihy, niektoré aspoň čiastočne. V tejto 3.časti autor píše napríklad : „Nemôžete slúžiť Bohu i mamone“ /Mt 6, 24/, radosť a šťastie sa rodí v nás prácou na šťastí iných. Okrádanie ľudí akýmkoľvek spôsobom sa rovná smrti /kapitola s.131-135,... o dnešku! /. Vysvetľuje tiež ako to môže nesprávne fungovať i v rodine. Knihy sa textami navzájom prelínajú, v 4.dieli „Pramene šťastia“ /s. 151/ sa píše o používaní darov, i darov Ducha Svätého, vo svoj prospech. A ako na to reaguje evanjelium ?  /Nepoznám vás... Mt 7, 22 -23/.

Kde knihy otvoríme - tam nás to zaujme: v 6.dieli „Had a jeho potomstvo“ /je to výborný diel o boji dobra so zlom až po dnes/  napriklad text na s.228-230... a nemuseli by sme počuť o toľkých samovraždách, najmä mladých.  Je tu, zdá sa, doba -„kričať“ evanjelium s jeho odpovedami zo striech ... Bez Ducha Svätého to však nejde; každý z nás musí začať od seba, každý deň pridať, znova a znova sa otvoriť Dobru, hovorí autor, aby sa to postupne „prelialo“ do celej spoločnosti /tieto texty majú aj pozývajúcu silu.../. Priblížil sa čas premeny ľudstva a ono Maranatha! Príd Pane Ježišu! /Ježiš z Nazareta, narodený z Marie Panny, ukrižovaný a zmrtvýchvstalý, ktorý ohlasoval Evanjelium dodnes strážené vyše 2000-ročnou historiou Cirkvi/.

Nové sú aj Rovnice logiky Lásky v 7.dieli, svojou jednoduchosťou. Napr. biblický príbeh stvorenia človeka - Adama a Evy: /A-E / + E = A, vylúštite? Alebo stretnutie Boha s Mojžišom /Ex 3,14/: „Som, ktorý som“ S = S a dalšie ...Najzaujímavejšie, priam krásne - /„Boh je Pravda, Dobro a Krása“, Dagmar Kráľová: Krása podľa Biblie/ -  je vysvetlenie rovnice Najsvätejšej Trojice v 8.dieli /Oscilačná teória s.15/. Rovnica je jednoduchá, podobná tej o Adamovi a Eve. Treba si to však prečítať, bez vysvetlenia som nerozumela, o čo ide.

Súčasní vedci, hľadajú základný zákon jednoty všetkého, ktorý bude zahŕňať i správanie človeka a nemôže to byť žiaden zlepenec, píše autor. Z čoho bude vychádzať...? /Nájdeme  v 8.dieli/ Konštatuje, že veda spolu s teológiou dôjdu k nemu spoločne a bude zrozumiteľný pre širokú verejnosť /s.12/.

V závere 8.dielu, v Úvode do kozmológie /s.131/, už nie je skoro žiadna matematicko-fyzikálna rovnica..., v celom súbore ich tiež môžeme ignorovať, aj tak sa veľmi veľa dozvieme. V tejto časti autor upozorňuje, že úplná, logická, zjednotená teória je len prvý krok. Cieľom je porozumieť udalostiam okolo nás a našej existencii. Nájdeme to v 9.dieli, ktorý autor ešte len píše?

Hoci som celé knihy zatiaľ súvisle neprečítala... skúsim vyjadriť moje osobné obohatenie:

Určite je to rozlet - akási sloboda ducha, ked sa k textom vraciam - aj ked si uvedomím, že sme ponorení v Božej láske /svätci tomu hovoria:“Boh je prítomný v prítomnom okamihu“/. Pomáha mi to i vtedy, ked sa “topím“ v ťažkostiach.

Na záver dakujem Trojjedinému Bohu, že som sa  k tejto sérii kníh dostala, za ich autora, za  jeho otvorenosť Duchu Svätému i vytrvalosť pri hľadaní pravdy o svete a Bohu.

Pripájam zoznam série. Na zadnom obale každej knihy je výstižný komentár autora.

Prečo my a vesmír sme: 1. Źivot a jeho zmysel
                                               2. Stvorenie a veda
                                               3. Od atómov po človeka
                                               4. Pramene šťastia
                                               5. Źena a jej potomstvo /krásna logika o Panne Márii/
                                               6. Had a jeho potomstvo
                                               7. Rovnice logiky lásky
                                               8. Oscilačná teória
                                               9. Zmena náplne života /autorom dokončená v súčasnosti/                                                                                        Pre www.zachej.sk, čitateľka Mária.

© StAn