Modlitba pred Eucharistiou

PDF | Tlačiť |

So zmŕtvychvstalým Ježišom sa môžeme najlepšie stretnúť v Eucharistii. Je to náš najväčší poklad. Ježiš prítomný v tejto sviatosti delí sa s nami o plody svojho víťazstva nad hriechom, diablom a smrťou. Udeľuje nám dar večného života. Eucharistického Ježiša k poklone nám sprostredkuje vždy znova a znova slávenie Eucharistie - svätá omša je výsostnou sviatosťou jednoty... Uvedomujeme si to vôbec?...

Všetky dary Boha máme žiť a použivať s uvedomením, byť pritom, nielen mysľou i srdcom!Prinášame vám modlitbu z posolstva Pána Ježiša rumunskej rehoľnej sestre, ktorá ho adorovala v Eucharistii počas komunistického prenasledovania v Rumunsku. Ježišovo posolstvo je adresované každému z nás:

"Pane Ježišu, zvelebujem ťa, prítomného v Eucharistii, spolu s nepoškvrneným Srdcom Márie, s celým dielom adorácie, z celou Cirkvou a celým ľudstvom, so Svätým Otcom – tvojím námestníkom, s biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi a veriacim ľudom celého sveta. Velebím ťa spolu s nebom a zemou, s anjelmi a svätými, so všetkými rozumnými stvoreniami na zemi. Velebím ťa a vzdávam ti chválu aj v mene tých, ktorí ťa nezvelebujú, ale naopak – popierajú tvoju existenciu, urážajú ťa a znesväcujú. Velebím ťa a vzdávam ti chválu v ich mene, aby ťa aj oni vďaka tvojej milosti začali chváliť v najsvätejšej Eucharistii. Nech sa zem a celé ľudstvo stanú kráľovstvom tvojho eucharistického Srdca skrze zvelebujúce ťa nepoškvrnené Srdce najčistejšej Matky.

Spájam sa s tebou, božský ctiteľ Otca a Najsvätejšej Trojice. Si Hlavou svojho mystického tela, neviditeľnou Hlavou Cirkvi, Hlavou ľudstva vykúpeného tvojou krvou. V spojení so všetkými dušami, s nebom a zemou obetujem ťa Otcovi neustálou adoráciou, zvelebením a chválou Najsvätejšej Trojice.

Nebeský Otče, prijmi Ježiša, tvojho Syna, prítomného v Eucharistii. Prijmi adoráciu Panny Márie spojenú so zvelebením Ježiša a skrze ňu, Matku duší, prijmi adoráciu Cirkvi a ľudstva, adoráciu rehoľných inštitútov a moju adoráciu, adoráciu celého Diela.
Buď zvelebená naveky, Najsvätejšia Trojica, skrze eucharistického Ježiša! Nech ťa zvelebujú všetky ľudské bytosti, všetky národy sveta, všetky rehole, ľudia dobrí aj zlí. Buď pozdravený a zvelebený, všemohúci Otče, Stvoriteľ neba a zeme, sveta viditeľného a neviditeľného. Buď zvelebený, Ježišu, Syn Otca od večnosti, Spasiteľ sveta. Buď pochválený, Duchu Svätý, Láska Otca a Syna, Posvätiteľ duší! Buď pochválená, Najsvätejšia Trojica, jediný, nestvorený a nekonečný Bože. Vzdávam ti chválu a velebím ťa, Eucharistia. Som pri tebe ako lampa na oltári a velebím ťa otvoreným a pokorným srdcom. Kontemplujem ťa ukrytého vo sviatosti lásky, tajomstva vtelenia a vykúpenia.

Večný Bože, nauč ma vzdávať ti chválu svojimi slovami i svojím mlčaním, spevom aj zvelebovaním, všetkým, čo hovorím, ale aj tým, čím žijem v samote a v úplnej odovzdanosti. Som príliš malá, aby som celkom pochopila význam vzdávania ti chvály. Preto sa utiekam k tvojej nekonečnej dobrote a prosím: Učiň mňa, môj život, Cirkev, všetky adorujúce spoločenstvá a ich členov – ctiteľmi tvojej večnej chvály. Iba tak budeme takými, akých nás chceš mať pred Eucharistiou, iba tak budeme na tvojom oltári obetou lásky prinesenou na tvoju chválu.

Panna Mária, úplne sa ti odovzdávam. Prosím, učiň ma srdcom adorujúcim podľa prebodnutého Ježišovho Srdca a tvojho Srdca. Nech celé moje bytie vzdáva Bohu chválu spolu s tebou, s Cirkvou, so všetkými kňazmi a rehoľníkmi, so všetkými veriacimi Cirkvi, nech spieva: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! Chválime ťa, velebíme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je tvoja sláva."

Katarína Czarnecká, časopis Milujte sa, 2008; v úvode doplnené autormi webovej stránky.

Vizionárka udelila redakcii Milujte sa! autorské práva, preto uverejňovanie textu posolstva bez súhlasu vydavateľa nie je dovolené. Naša stránka dostala toto povolenie od redakcie časopisu Milujte sa. Imprimatur udelil časopisu (ktorý je prekladom z polštiny) Mons. František Tondra, spišský biskup.

© StAn