Ako evanjelizovať

PDF | Tlačiť |


"ŽIŤ  VIERU  Z  PRESVEDČENIA,  NIE  Z  TRADÍCIE."

Záverečné posolstvo Božiemu ľudu z Biskupskej synody

O novej evanjelizácii  vo Vatikáne v októbri 2012: 14 krátkych kapitol, napr: ... 6. Chopiť sa nových príležitostí na evanjelizáciu v dnešnom svete; ... 8. Cirkevné spoločenstvo a mnohí pracovníci evanjelizácie;... 14. Máriina hviezda ožaruje púšť.

Evanjelizácia a pastorácia

Ján Pavol II. v liste Novo Millennio Ineunte napísal: "A neváham v prvom rade povedať, že perspektíva, v ktorej sa má niesť celá pastoračná cesta, je perspektíva svätosti. Začleniť do pastoračného plánu svätosť je skutočne rozhodnutie plné dôsledkov. Cesty svätosti sú mnohoraké a primerané povolaniu každého jednotlivca. Ďakujem Pánovi, že mi doprial v týchto rokoch blahorečiť a svätorečiť toľkých kresťanov. Boli medzi nimi aj mnohí laici, ktorí sa posvätili v najobyčajnejších životných podmienkach. Je príhodný čas znovu presvedčivo predostrieť všetkým túto "vysokú úroveň" každodenného kresťanského života. Celý život cirkevného spoločenstva a kresťanských rodín musí viesť týmto smerom." (č. 30-31).
Pre náročných text k teológii svätých, dole v prílohách, autor: Juraj Vittek: "Kristovo svetlo v srdci Cirkvi..."

Evanjelizácia Božím Slovom a obrazom

z knihy Zjavenia sv. Jána: http://www.tkkbs.sk/video/tvluxlive.html

Budovať pohostinné spoločenstvá

V októbri 2012 sa uskutočnila Biskupská synoda o novej evanjelizácii. Jej výsledkom je okrem iného aj Posolstvo Božiemu ľudu. V slovenčine je prístupné na kbs.sk.
"Musíme budovať pohostinné spoločenstvá, v ktorých nájdu svoj domov všetci, čo žijú na okraji spoločnosti, a tiež umožnia konkrétne zažiť spoločenstvo, ktoré dokáže silou vrúcnej lásky – ‚hľa, ako sa milujú!' (Tertulián: Apologetico 39, 7) – pritiahnuť sklamaný pohľad dnešného ľudstva. Krása viery musí zažiariť osobitne pri posvätnej liturgii a predovšetkým v nedeľnom slávení Eucharistie." Toto ma oslovilo v 3. časti Posolstva (zvýraznenie som doplnil) a vyvolalo vo mne mnohé otázky, ako to konkrétne uskutočniť.
Ako budovať pohostinné spoločenstvá? Predovšetkým sa máme zaujímať jeden o druhého. Nielen o to, ako sa darí v práci či ako slúži zdravie, ale ako sa darí v živote s Ježišom. Pozývať sa navzájom na návštevy - nielen na oslavy či pohárik vína -, ale aj na rozhovor o nedeľnom evanjeliu. A možno nájsť odvahu poprosiť pri nich o modlitbu. Myslím si, že by sa dalo predísť napríklad mnohým rozvodom či prípadom alkoholizmu, keby sme sa viac o seba zaujímali a nehovorili si, že moje problémy sú len moje a ostatní o tom nemusia nič vedieť. Samozrejme, vždy je potrebná diskrétnosť – čiže, ak sa mi niekto s niečím zverí, nejdem s tým na trh...
Čo robiť, aby krása viery zažiarila pri nedeľnom slávení Eucharistie? Podľa toho, ako vidím situáciu na Slovensku, v prvom rade je potrebná nová liturgická formácia kňazov ako tých, ktorí celej liturgii predsedajú... A my, laici, prispejme tým, že každú svätú omšu prežijeme naplno (teda aj so svätým prijímaním, lebo ak idem na omšu v stave ťažkého hriechu, tak narušujem jednotu celého spoločenstva), že ochotne prijmeme každú službu, o ktorú nás požiadajú (alebo sa sami do nej hlásime)... A aj tým, čo si do kostola oblečieme.
Nebojme sa! Ak vykročíme, Boh nás povedie. Ak už kráčame, nechajme sa viesť.

Marián Kováčik, redaktor časopisu Slovo medzi nami.

Drahí priatelia, naše časy potrebujú kresťanov, ktorí sa nechali uchvátiť Kristom, kresťanov, ktorí rastú vo viere vďaka tomu, že sú im blízke sviatosti a Sväté Písmo. Potrebuje osoby, ktoré sú akoby otvorenou knihou, ktorá rozpráva o skúsenosti nového života v Duchu, o prítomnosti Boha, ktorý nám pomáha na našej ceste a otvára nás pre život, ktorý sa nikdy neskončí. Ďakujem.( Benedikt XVI. z gen. audiencie, 24.október 2012.)

Aj od našich pastierov kňazov chceme počuť NOVÉ VÍNO od Ducha Svätého, nové výzvy, nový jazyk (aj počas homílii, nielen na osobitných aktivitách), netradičnú formáciu, nielen udržiavanie zbožnosti... Očakávame duchovne vedenie, modlitby za jednotlivcov (nebudú sa potom musieť niektorí a nie je ich málo, utiekať k  možnostiam, ktoré možno zaradiť do ezoteriky; tí, čo tam slúžia chcú úprimne pomôcť, sú známe svedectvá). Moralizovanie dnes nepritiahne, ani kresťanstvo povinností...ani trpiteľstvo, ale blahoslavenstvá i láska ku krížu obsiahnutá v nich. Večnosť -  tzn. i radosť z Boha, začína dnes... Bratia kňazi, odpustite, modlíme sa za vás, ale prosíme: dajte nám príklad  hĺbky a vydanosti človeku i radosti z viery, príťažlivého žitia viery..., ďakujeme. Potrebujeme Vás! (Autori stránky)

"Svoju vieru budeme živiť hlbším čítaním, štúdiom Božieho Slova a uvažovaním o Cirkvi - živej tradícii, Budeme sa usilovať o PRAVDIVOSŤ nášho života , aby sme prišli k svetlu... Sv. Bernadeta dokázala čeliť podozrievavosti sveta dospelých; zostala verná tomu, čo prijala a svedčila o tom." (bl. Ján Pavol II., Lurdy 1983)

Synodálni otcovia si pripomenuli slová zosnulého kardinála Suharda, arcibiskupa Paríža, zakladateľa misií vo Francúzsku: „Nejde o to, donútiť svet vstúpiť do Cirkvi, takej aká je, ale aby sme vytvorili Cirkev schopnú prijať svet taký, aký je.“

Ako možno dospieť k poznaniu Boha ( Benedikt XVI.):
Evanjeliom Boh prehovoril, nie je už viac veľkým neznámym, ale zjavil seba samého a toto je spása.
... Ale ako to človek môže vedieť? Je to pre nás otázkou a zároveň poslaním. V modlitbe cez deň predpoludním „Nunc, sancte, nobis Spíritus. refusus, péctori" ... prosíme, aby prišiel Duch Svätý, aby bol v nás a s nami. Inými slovami: my nemôžeme „robiť“ Cirkev; jediné, čo môžeme je sprístupniť poznanie toho, čo urobil On.... Tak, ako Cirkev mohla vzniknúť iba Božou iniciatívou, tak, ako mohlo byť spoznané Evanjelium a skutočnosť, že Boh hovoril a hovorí, tak aj dnes: ...pokračovanie úryvku v prílohe.

Mariánska obnova

Z Lineamente:  Božia Matka, Mária Hviezda novej evanjelizácie.
Objavenie spirituality v duchu  učenia svätého Ľudovíta  M. Grigniona z Montfortu. Pôjde o istú „reformu” mariánskych praktík (nezavrhnúť, ale budovať na poznanom): nájsť  hĺbku tejto duchovnosti = “mariánska obnova”. Benedikt XVI:"...konkretizovat, zvnitřnit úkon zasvěcení Boží MatceKlikni: ViacPonuka.

Paralela pre jednotu: " V dome Otca je mnoho príbytkov", tak mnoho ich je aj v dome Matky.... Koľko to príbytkov a koľko to rôznych mariánskych povolani je v tomto dome, ktorým je "lono Matky" ako Matky života... Kto ju prijme ako Matku živých nájde sa v Jej lone a je stvárňovaný Ňou.... (Celá malosť s.21, pozri Knihy v Aktuálne)

Nová evanjelizácia s laikmi:
http://www.youtube.com/watch?v=nXGQsKe2zxw&feature=player_embedded

Malé kroky   

Ruženec ako súčasť novej evanjelizácie ? (klikni)

Malá cesta

sv. Terézie z Lisieux, Učiteľky Cirkvi

Inšpirácia

aj pre evanjelizáciu "malých" na okraji..., odporúčame vypočuť do konca;
http://www.ted.com/talks/lang/cs/bunker_roy.html

Sviatostná spoveď

- cesta pre novú evanjelizáciu? Áno - cesta k ešte hlbšiemu zosúladeniu sa s Kristom. Medzi svätosťou a sviatosťou zmierenia je úzka spojitosť, dosvedčovaná všetkými svätcami histórie. Pravé obrátenie srdca otvorením sa voči pretvárajúcemu a obnovujúcemu pôsobeniu Boha, je „hybná sila“ každej premeny a mení sa na pravú evanjelizačnú silu. V spovedi kajúci hriešnik nezaslúženým pôsobením Božieho milosrdenstva, je ospravedlnený, odpúšťa sa mu a je posväcovaný, opúšťa starého človeka a odieva sa do nového človeka. Iba ten, čo sa nechá do hĺbky obnoviť Božou milosťou, dokáže niesť a tak aj hlásať novosť evanjelia.

Blahoslavený Ján Pavol II. v apoštolskom liste in „Novo Millennio ineunte,“ napísal: „ ...chcem požiadať o novú pastoračnú odvahu, aby každodenná výchova kresťanských spoločenstiev vedela presvedčivým a účinným spôsobom predkladať praktizovanie sviatosti zmierenia  ... Ale ešte viac som vyzýval, aby sme znovu objavili Ježiša Krista ako tajomstvo spásy. V Kristovi nám Boh ukazuje svoje súcitné srdce a úplne nás so sebou zmieruje. Kristovu tvár musíme znovu objaviť aj prostredníctvom sviatosti pokánia, ktorá je pre kresťana´riadnou cestou na dosiahnutie odpustenia ťažkých hriechov po krste´(37).
(Vatikán, 12.3.2012 – úryvok z príhovoru pápeža Benedikta XVI. na audiencii 13. marca 2012 pre 1300 kňazov a diakonov o sviatosti zmierenia a o záležitostiach svedomia, ktorý organizuje Apoštolská penitenciária.)

Ochota k spolupráci

Drahí bratia a sestry... (Z homílie kardinála Rylka  v kolégiu v Ríme k zástupcom laických hnutí Slovenska 12.2.2012, celá homília v Prílohe.)

Na prahu tretieho tisícročia svet stavia pred Cirkev veľmi náročné a ťažké výzvy. Predovšetkým v našej starej Európe, ktorá sa často obracia Bohu chrbtom, sa situácia stáva dramatickou. Pápež Benedikt XVI. hovorí o šírení sa „unaveného kresťanstva“, o „unavenej viere“, o „zvláštnom zabudnutí na Boha“, ba dokonca o „odmietnutí Boha“...Blahoslavený Ján Pavol II.:.. treba oživiť planúce nadšenie apoštola Pavla, ktorý zvolal „Beda mi, keby som evanjelium nehlásal!“ (1 Kor 9,16) ...

V Cirkvi žiť  spiritualitu jednoty a spoločenstva: svätosť, poslanie, spoločenstvo - toto je váš životný program, toto je opravdivá mierka cirkevnej zrelosti každého laického združenia a cirkevného hnutia... Duch spoločenstva medzi laickými združeniami a hnutiami znamená: otvorenosť pre vzájomné poznanie, pre spoluprácu v rámci farnosti a diecézy, pre schopnosť vidieť v druhom spojenca a brata, nie svojho protivníka. Staňme sa skutočnými školami cirkevného spoločenstva. ...

(Na túto tému od bl. Jána Pavla II. - Link: http://www.communio.sk/ spracoval Ladislav Lenz, Spolupráca cirkevných hnutí s farnosťou, Turíce 1998.)Staršie príspevky v Archíve.

© StAn