Škapuliarske bratstvá pri Karmelitánskej reholi

PDF | Tlačiť |

Škapuliarske laické bratstvo je zoskupenie veriacich, ktorí prijali karmelitánsky škapuliar a vo svete sa usilujú o dokonalosť v láske podľa ducha karmelitánskeho rádu, zúčastňujú sa na jeho živote a duchovných milostiach v úzkom spoločenstve s Pannou Máriou (myšlienkami, ideálmi a každodennou prácou s ňou).

Nasledovaním života Panny Márie  má z nich vyžarovať úprimná a pravdivá mariánska zbožnosť. Panna Mária je pre nich príkladom načúvania Božiemu slovu a zachovávania ho vo vlastnom živote. Pomocou v tomto mariánskom cítení členov bratstva a v prehlbovaní poznania ducha karmelitánskeho rádu môžu byť pravidelné stretnutia s karmelitánmi, kontakt s karmelitánskymi kláštormi a pútnickými miestami zasvätenými Panne Márii Karmelskej (Škapuliarskej). Tiež účasť na karmelitánskych sviatkoch a slávnostiach: slávnosť sv. Terézie Avilskej (15. októbra), sv. Jána z Kríža (14. decembra), sv. Terézie z Lisieux (1. októbra), deviatnik a slávnosť Panny Márie Karmelskej - hlavnej patrónky karmelitánskeho rádu (16. júla). 

Škapuliarske bratstvá môžu byť založené pri karmelitánskych kláštoroch alebo pri farnostiach, ktoré sú zasvätené Panne Márii Karmelskej. Ich založením je poverený najvyšší generálny predstavený rádu a vyžaduje sa aj písomný súhlas diecézneho biskupa. 

Prijatie do bratstva prebieha podľa obradu schváleného Apoštolskou stolicou a to vložením škapuliara na znak duchovnej príšlušnosti ku karmelitánskej rodine a ako symbol hľadania intímneho duchovného spojenia s Bohom  skrze Pannu Máriu. Škapuliar je časť rehoľného rúcha karmelitánov (scapulae z latinčiny – náplecník). Pre laikov sú to dva posvätené kúsky tmavohnedej látky, spojené dvoma stužkami alebo povrázkami. Po prijatí škapuliara si ho veriaci môže zameniť na medailu s Božským Srdcom na jednej a Pannou Máriou na druhej strane. Škapuliar môže prijať jednotlivý veriaci aj bez toho, aby sa začlenil do konkrétneho bratstva.

Karmelitánsky rád je známy veľkou úctou k Panne Márii, je presvedčený, že sa stal jej osobitným vlastníctvom. Aj preto sa členovia rádu volajú: „Bratmi Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel“. Podľa tradície sa generálnemu predstavenému rádu sv. Šimonovi Stockovi v noci z 15. na 16. júla 1251 zjavila Panna Mária v sprievode anjelov, podala mu škapuliar hnedej farby a sľúbila jemu i celému rádu osobitnú ochranu, o ktorú žiadal. Vtedy počul tieto Máriine slová: „Prijmi, najmilší syn, škapuliar tvojho rádu ako znak môjho bratstva, výsadu pre teba a všetkých karmelitánov. Kto v ňom zomrie, nebude trpieť vo večnom ohni. Je to znak spásy, záchrana v nebezpečenstvách, znamenie pokoja a večného záväzku.“

Odporúčaná literatúra: Jerzy Žieliňski OCD, Pod ochranou škapuliara

Kontakt:
Kláštor bosých karmelitánov
Priechod 324
976 11 Selce
tel. 048 4189131
http://www.bosikarmelitani.sk (pravidlá, história, výsady)
http://www.ocds.sk/spirit/skapuliar.htm

© StAn