Máriina Légia

PDF | Tlačiť |

Máriinu légiu založil 7. septembra 1921 Frank Duff v Írskom Dubline. Odtiaľ sa rozšírila do celého sveta. Má vyše 3 milióny aktívnych členov a vyše 10 miliónov pomocných (modliacich sa) členov.

Máriina légia je laické spoločenstvo katolíkov, ktorého cieľom je rozvoj duchovného života jeho členov a ich aktívna účasť na rozširovaní Kristovho kráľovstva prostredníctvom Panny Márie.

Úsilím aktívnych legionárov z Rakúska bolo na Slovensku v roku 1991 so súhlasom Cirkvi založené prvé prezídium. Dnes máme na Slovensku 8 prezídií, ktoré zastrešuje 1 kúria. Kúria má okolo 2 450 pomocných legionárov a 63 aktívnych legionárov.

Kúria má duchovného vodcu, ktorý zodpovedá za prehlbovanie viery legionárov.

Kúria podlieha Senátu, ktorý má sídlo vo Viedni. Úradné osoby kúrie podávajú každý štvrťrok správu o činnosti Senátu. Najvyšším orgánom légie je koncil, ktorý sídli v Dubline.

Aktívni legionári sa zúčastňujú na stretnutiach prezídia , ktoré sa konajú každý týždeň. Modlia sa sv. ruženec a modlitby, ktoré obsahuje Tessera. Okrem týchto stretnutí aktívni legionári vykonávajú každý týždeň apoštolát. V rámci apoštolátu navštevujú chorých v nemocniciach, väzňov, bezdomovcov,  navštevujú osamelých ľudí v domovoch dôchodcov a tiež v domácnostiach, navštevujú tiež aj detské domovy.

Vernosť Cirkvi je podstatným znakom Máriinej légie.

Máriina légia usporadúva každý rok výročnú slávnosť pre svojich aktívnych i pomocných členov, takzvané Aciés. Na Aciés sa zúčastňuje veľký počet legionárov. Najprv je duchovným vodcom odslúžená svätá omša, na ktorej si legionári obnovia sľub, ktorý dali Panne Márii a po svätej omši sa koná krátke Agapé. Aciés sa koná vždy na inom mieste.

Legionári tiež každoročne konajú púť na niektoré pútnické miesto na Slovensku.

Inšpiráciou pre založenie Máriinej légie bolo pre Franka Duffa dielko sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu - „O pravej úcte k Panne Márii“.

Odporúčaná literatúra: Odvaha pre Boha. Podstata a účinnosť Máriinej  légie, SSV Trnava, 1992

Kontakt:
Kúria Máriinej légie
M.Sch. Trnavského č. 3
917 01 Trnava
tel.: 0910 395898, 033 2929016
Juliana Ševčíková, Juraja Slottu 18/A,  917 01 Trnava

sevcikova@ttx-net.sk

Duchovný vodca:
ThDr. Stanislav Stohl, PhD.
RKFÚ
900 46 Most pri Bratislave
tel.: 02 45951131

© StAn