Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja

PDF | Tlačiť |

Bazilika Santa Maria Maggiore


8.decembra 2015 si pripomíname 20.výročie apoštolátu RPMKP na Slovensku.

Totus tuus!

Sv. Ján Pavol II. - z príhovoru v Bratislave 11.9.2003: "Rád by som sa stretol a rozprával s každým z vás, navštívil každú rodinu, precestoval vaše krásne kraje, prišiel do každého cirkevného spoločenstva tohto milovaného národa ..."

RPMKP nie je novým hnutím, ale Mariánskou obnovou. Je  ponukou  na obnovu  života  s  Bohom osobnym zasvätenim sa Najsvätejšej Trojici skrze Pannu Máriu. Neeviduje členov, iba spolupracovníkov, ktorých tento apoštolát osloví alebo ktorí chcú ostať v kontakte.

Základný cieľ:

Zasvätiť seba a svet Najsvätejšej Trojici skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, Kráľovnej pokoja, Kráľovnej vesmíru, Kráľovnej sŕdc.

Prehĺbiť obsah pojmu zasvätiť sa Panne Márii a žiť zasvätenie  v každodennom živote – v skrytosti  a  v malosti s Ňou (v podobnom duchu ako sv. L. M. Grignion a sv. M. Kolbe) a tým obnoviť a prehĺbiť svoj kresťanský život prijatý  v krste. Rozvinúť osobnú vieru, osobný vzťah k Bohu.

Nasledovať Pannu Máriu, nechať sa formovať v jej lone a viesť - tou, ktorá je plná Ducha Svätého... 
"Týmto novým Rytierstvom Nepoškvrnenej,.. umožniť Márii, aby kraľovala v našich srdciach a medzi nami."
(RPMKP; s.6), aby sme ako ona  "nosili " a vyžarovali Krista v prostrediach, kde žijeme.

Ako deti jednej Matky usilovať sa o duchovnú jednotu s Mariánskymi hnutiami na Slovensku, smerovať k jednote sŕdc, vzájomne sa poznávať a podľa možností aj spolupracovať. Očakávať víťazstvo Nepoškvrneného Srdca  Panny Márie  a  príchod Krista v sláve ako Nevesta Cirkev očakáva Ženícha – žiť túto spiritualitu.

Mariánske dni a iné aktivity

K sviatku Nepoškvrneného Počatia (8.decembra) pozývame všetkých, ktorí sa chcú pridať po celom Slovensku, k spoločným modlitbám  podľa knihy  "RPMKP - 33 dní duchovných cvičení k zasväteniu sa"  na úmysly Panny Márie so Slovenskom (začiatok modlitieb 11. novembra).  K výročiu vzniku RPMKP sa týždňom modlitieb z danej knihy spájame s Rodinou Panny Márie, Kráľovnej pokoja vo svete (od 11. januára).

Podľa záujmu vo farnostiach  (2-3x ročne) doprevádzame skupiny pri  trojmesačnej duchovnej príprave na osobné zasvätenie sa Panne Márii.

Kniha s názvom Rodina Panny Márie Kráľovnej pokoja, môže poslúžiť každému veriacemu na obnovu a prehĺbenie duchovného života i v rámci novej evanjelizácie - nezávisle od príslušnosti k hnutiu; má cirkevné schválenie.
V Prílohách  nájdete text "Ako pracovať s knihou RPMKP".

Keď sa "okolo knihy" RPMKP vytvorí malé spoločenstvo - jeho cieľ môžeme hľadať sami; nechať sa viesť Duchom Svätým.
V závere knihy je uvedený tento cieľ: "Vytvoriť rodinu modlitbových skupín, spoločenstiev, rodín - všetkých, ktorí sa klaňajú Bohu a zasväcujú mu svoj život a život sveta tak, že všetko obetujú na úmysly Panny Márie."
Odporúčame tiež text Apoštol Panny Márie: Čo znamená stať sa apoštolom a kto je apoštol.
Iná možnosť, ktorá oslovila niektorých jednotlivcov, je nájsť sa v spiritualite "celej malosti"/Mário de Fiesole: Celá malosť, vydavateľstvo Misionár/.

RPMKP je v prvom rade dielom Ducha Svätého, tak ako Cirkev i všetky rehole a spoločenstvá sú v prvom rade dielom Božím... pozri v prílohách Čo je vlastne Cirkev, pápež František, 24.4.2013.

Vývoj  a  rozšírenie RPMKP na Slovensku:

1994 -17.január- vznik RPMKP v lone  Komunity Blahoslavenstiev, inšpirácia v Medžugorí
1995 - 8. december - zasvätenie prvej viacčlennej skupiny v hlavnom meste Slovenska, v Bratislave
1997 - prvé oficiálne vydanie knihy RPMKP
2002 - máj - prvá návšteva o. Philippa Mascarela, medzinárodného koordinátora RPMKP  v Bratislave
2004 - medzinárodné stretnutie v Medžugorí k 10.výročiu  RPMKP
2005 - december- misia o. Philippa Mascarela k 10.výročiu RPMKP na Slovensku
rozhovor s o.Philipom v dominikánskom časopise "Ružencové bratstvá"
2006 - január, rozhovor s Máriou Gregorovičovou v Rádiu Lumen k 10.výročiu,
na základe vysielenia si objednalo knihu RPMKP 70 poslucháčov
2007 - Prve "semienko" v Bratislave-Dúbravke /Martina cez priateľku M.M./
2008 - trojmesačný seminár v Banskej Bystrici, viedla Otília Dvorecká
2009 - január: stretnutie s o. Philipom Mascarelom, ujasnenie priorít, dôležitosť stretania zákl.tímu
2010 - apríl: otvorenie webových stránok: www.marianskehnutia.sk
december: Misia  o. Phlippe Mascarela so sr. Lujzou z Belgicka na Slovensku: Liptovský Mikuláš-Okoličné /v prílohách pozri obrázok/, kratšia misia v mestách: Košice, Banská Bystrica, Záhorie - obec Závod, Bratislava - Rača
2011 - august: stretnutie zákl. tímu v Télgarte, začiatok pravidelných každoročných stretnutí zákl. tímu
November: Dni obnovy s Pannou Máriou, o. Philippe Mascarel, Široké,okr.Prešov, obnova zasvätenia farnosti 8.december - prvá skupina mladých v Bratislave-Dúbravke, každoročne pribudne niekoľko osôb
2012 - november: vydanie kalendára k 1150.výročiu príchodu vierozvescov sv. Cyrila a Metoda
December : vznik spoločenstva RPMKP v Dúbravskej farnosti
2013 - október: účasť na Mariánskych dňoch v Ríme
Obnovené vydanie knihy RPMKP vo francúžštine: doplnenie denných textov o úryvky z Nového zákona.
2014 - 20.výročie prvotnej inšpirácie v Medžugorí /17.január, viac v prílohe./
2015 - slovenský doplnok biblických textov z NZ a SZ
Október - stretnutie s novou kontaktnou osobou v BB
November - stretnutie základného tímu /5 sestier/ v Bratislave
k 20. výročiu RPMKP na Slovensku - 8.december 1995:

Zasvätenie prvej skupiny z char. spoločenstiev /17 osôb/ v Bratislaveimpulz Mária Sčepková,
stretnutia pokračovali v nasledujúcich rokoch /v kostole u sv.Ladislava, dodnes pokračujú v Dome Quo vadis,
nové v Bratislave - Dúbravke.
Jednotlivci i /farnosti občas/ si knihy objednávajú dodnes, ponuka je aj v kategórii Aktuálne./
Zosumarizovanie základnych textov o RPMKP  preložených z francúžštiny /Mária Sčepková/

Odporúčaná  literatúra:
Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja; Pravá úcta k Panne Márii (Ľudovít Mária Grignon z Montfortu); Redemptoris Mater - Matka Vykupiteľa (encyklika J.P. II.); Uctievame si Pannu Máriu (Štefan Vrablec); Dejiny duše (Terézia z Lisieux); Ježiš, môj ideál, syn Máriin (E.Neubert); Celá malosť (Mario de Fiesole);  Mária, úsmev Boží (Etienne Richer).

Kontakt:
Otília Dvorecká,  Pečnianska 3,  851 01  Bratislava,  tel./fax: 02 3452623, odvorecka@gmail.com
Mária Gregorovičová,  Za štadiónom 12,  040 01 Košice, tel.: 0905 879 217, 055 6334771,
mgregorovicova33@gmail.com,     
Bozena Kalmanova, Banska Bystrica, kalmanova@gmail.com
Martina Ćarná, Bratislava-Dúbravka, matacarna@gmail.com

Knihu "Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja /podnadpis: Duchovné cvičenia k zasväteniu Najsvätejšej Trojici skrze Nepoškvrnené srdcePanny Márie/ si možno objednať na adrese

Adriana Ondrušková, Dobšinského 18,  900 28 Ivanka pri Dunaji, tel. 0911 731504, ondruskova.adriana@gmail.com; (cena knihy 3 eurá + poštovné).

Medzinárodné centrum RPMKP bolo donedávna v spoločenstve Komunity Blahoslavenstiev v Medžugorí,
v súčasnosti v Belgicku, neďaleko Bruselu. Kontaktnou osobou zo Slovenska je Otília Dvorecká.


                                                                                                                                     

© StAn