Svetový apoštolát Fatimy

PDF | Tlačiť |


Aktuálne:

https://blog.postoj.sk/7300/prva-narodna-konferencia-svetoveho-apostolatu-fatimy-na-slovensku

SAF je verejné medzinárodné združenie veriacich, ktoré chce po celom svete rozširovať fatimské posolstvo Panny Márie. V logu je nápis : Orbis unus oransSvet zjednotený v modlitbe. Je vyjadrením túžby, aby sme všetci zjednotení s našou nebeskou Matkou tvorili jednu modliacu sa rodinu. Jeho stredisko je vo Fatime. Štatúty boli schválené a predstavené Pápežskou radou pre laikov 3.2. 2006, ustanovujúci deň bol 7. októbra 2005 na sviatok Ružencovej Panny Márie.

(Pôvodne sa združenie volalo  Modrá armáda. Bola založená americkým kňazom r. 1947 ako odpoveď na výzvy Panny Márie fatimskej k 30. výročiu zjavení;  postupne združovala 20 miliónov modliacich sa ruženec po celom svete.)

V samom strede fatimského posolstva je dôrazné vystríhanie pred bludmi, ktoré chcú odtrhnúť ľudstvo od Boha, ba proti Bohu. Obrátenie a pokánie ako základné slová evanjelia, nadobúdajú osobitnú dôležitosť práve v tomto novom storočí, keď vzrastá   ťažký zápas medzi silami dobra a zla.

Srdce Kristovej Matky je  najbližšie k prameňu milosrdnej Svätosti Boha a  túži k Nemu priviesť všetky srdcia, každého človeka a celé ľudstvo, jednotlivé národy a celý svet a to úkonom zasvätenia, zverenia sa jej Nepoškvrnenému Srdcu.


Ciele Svetového apoštolátu Fatimy:

1) Šírenie autentického učenia Kato­líckej cirkvi a verné prilipnutie  k náuke Evanjelia,
2) osobné posväcovanie čle­nov prostredníctvom verného prijatia Fatimského posolstva,
3) napomáhanie spoločného dobra prostredníctvom šírenia Fatimského posolstva,
4) okrem týchto troch všeobecných cieľov Svetový apoštolát má svoj vlastný cieľ: privá­dzať k osobnému zaangažovaniu sa jednotlivých členov Svetového apoštolátu Fatimy


Povinnosti jednotlivých členov:

1) zveriť sa do ochrany Nepoškvrneného Srdca Panny Márie s túžbou žiť verne podľa krstných záväzkov,
2) obetovať každý deň  ťažkosti spojené s vykonávaním  povinností podľa Božích prikázaní,
3)  nábožne sa modliť každý deň ruženec (päť desiatkov),
4) zúčastňovať sa na pobožnosti piatich prvých sobôt, čiže: odčiňovať urážky Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, pristúpiť k sviatosti  zmierenia  a k svätému prijímaniu, recitovať päť desiatkov ruženca a pobudnúť 15 minút s Pannou Máriou, rozjímajúc o ru­žencových tajomstvách.

Do SAF sa môžu prihlásiť jednotlivci i skupiny (členstvo v inom hnutí či združení nie je prekážkou) u žilinského diecézneho  biskupa  o. Tomáša Galisa.


Kontakt:
Mons. Tomáš Galis, biskup
Marianské  nám. 23
P.O.Box B-46
011 36 Žilina 1
e-mail: kuria@dcza.sk

© StAn