Združenie Mária, Kráľovná sŕdc

PDF | Tlačiť |

1. Združenie Mária Kráľovná  sŕdc zoskupuje veriacich, klerikov i laikov, ktorí túžia byť svedkami  pravdy Evanjelia, chcú žiť podľa požiadaviek svojho krstu prostredníctvom úplného zasvätenia sa Kristovi rukami Panny Márie. Preto berú na seba záväzok riadiť sa dokonalou praktikou pravej pobožnosti k Najsvätejšej Panne Márii  podľa učenia svätého Ľudovíta Márie Grigniona z Montfortu, ktorého si zvolia za duchovného sprievodcu a učiteľa

       

 2. Za čias sv. L.M. Grigniona z Montfortu jestvovalo mnoho rôznych bratstiev. On sa chcel totálne venovať  misii, aby prišlo Božie kráľovstvo a podnecoval k apo-štolátu  pod zástavou Panny Márie. V roku 1898 vzniklo v Kanade Bratstvo Mária kráľovná sŕdc. Založil ho  Mons. Duhamal. Rozšírilo sa aj do iných krajín sveta. Dňa 28. apríla 1913. Svätý Otec Pius X. udelil Bratsvu titul „Arcikonfraternita“. V roku 1965 Bratstvo počítalo vo svete okolo 140 centier .

26. apríla 2001 rímska Kongregácia  pre rehoľné inštitúty spojila  Bratstvo Mária kráľovná sŕdc a  neskôr vzniknuté Združenie kňazov Maria kráľovná sŕdc v jedno, a to  pod  názvom ZDRUŽENIE MÁRIA KRÁĽOVNÁ SŔDC a schválila  aj stanovy tohto zjednoteného Združenia. Nové stanovy pripúšťajú možnosť prispôsobenia  osobitným pomerom jednotlivých národov. Dňa 21. mája 2001 Apoštolská penitenciária  potvrdila „in perpetuum“, čiže s neobmedzenou platnosťou  možnosť  získať úplné odpustky v určitých dňoch.


3. Združenie nie je  „filiálkou“ rehole Máriinej Spoločnosti čiže Montfortánov, ale školou hlbokého  kresťanského života pod vedením Panny Márie a vedie k dokonalému obnoveniu krstných sľubov a k dôslednému životu podľa nich v tom prostredí, v ktorom člen Združenia žije svoj každodenný život. Všetci sa riadia mariánskou špiritualitou, ako ju predstavil svätý L.M.Grignion  v Traktáte o pravej úcte k Preblahoslavenej Panne Márii.

Vstúpením do Združenia sú však všetci členovia v duchovnej  jednote s celou montfortánskou rodinou. Slávia liturgické sviatky, ktoré sú znakom tejto jednoty. Sú to Zvestovanie Pána 25. marca, Narodenie Pána 25. decembra, Nepoškvrnené Počatie 8. decembra a sviatok sv. L.M.Grigniona 25. apríla.

Do Združenia môže byť prijatý ten, kto po potrebnej formácii a príprave vysloví zasvätenie sa Ježišovi - Večnej a Vtelenej Múdrosti -  rukami Panny Márie podľa formuly sv. L.M.Grigniona. Má žiť v presvedčení, že čím viac sa  zverí Panne Márii, tým viac bude zasvätený Pánu Ježišovi, tým lepšie bude žiť požiadavky sviatosti krstu a bude spolupracovať na príchode Kristovho kráľovstva.

       

4. Generálny predstavený Otcov Montfortánov je generálnym riaditeľom Združenia Mária Kráľovná sŕdc. On má právo menovať  pre rôzne strediská delegovaného riaditeľa, či už národného, krajového alebo miestneho. Pri menovaní sekulárneho kňaza  musí mať súhlas Ordinára. Delegátom pre Trnavskú oblasť bol menovaný biskup Štefan Vrablec; on pokračuje v apoštoláte, ktorý už pred ním začal a vykonával ThDr. Juraj Augustín. Pre slovenských členov Združenia je k dispozícii príručka "Uctievame si Pannu Máriu", ktorá im má pomôcť dobre sa pripraviť na prijatie záväzkov a žiť podľa nich  s túžbou po príchode Ježišovho kráľovstva cez Pannu Máriu.


Kontakt:
zodpovedný: Mons.Štefan Vrablec, biskup
Námestie sv. Mikuláša 6
917 66 Trnava
email: montfort@montfort.sk (o. Juraj Augustín)
http://montfort.sk

© StAn