Združenie mariánskej mládeže

PDF | Tlačiť |

Združenie mariánskej mládeže vzniklo ako odpoveď na výslovnú žiadosť Panny Márie, ktorá sa zjavila  sv. Kataríne Labouré v roku 1830 v Paríži. Priala si aby vznikli spoločenstvá detí a mladých ľudí, ktoré budú zvláštnym spôsobom ctiť jej Nepoškvrnené počatie a pomocou medaily šíriť dobro, lásku a úctu.

ZMM je celosvetové združenie so sídlom v Madride, ktoré pôsobí v 65 krajinách a má približne 125 000 členov. Na Slovensku pôsobí 1000 členov.

Úlohou Združenia mariánskej mládeže je ponúknuť mladým ľuďom Pannu Máriu za sprievodkyňu na ceste životom ako vzor, ako matku, ako ochrankyňu cez zasvätenie sa a cez konkrétny znak – medailu.

Základným cieľom združenia je ctiť osobitným spôsobom Nepoškvrnené počatie Panny Márie, ktorý sa napĺňa sebaposvätením: pristupovaním k sviatostiam, modlitbou ruženca, radostným nasledovaním života Panny Márie a apoštolátom: v rodine, vo farnosti, v škole v práci, medzi chudobnými.

Členom ZMM sa môže stať každý, kto chce vo svojom živote nasledovať Pannu Máriu a ísť za ňou na svojej životnej ceste. Členstvo pozostáva podľa formácie a veku z troch stupňov: Anjelský spolok /6 – 9 rokov/, Máriine deti – čakatelia /10 – 15 rokov/, Mariánska mládež – členovia /od 16 rokov/.

Byť v ZMM znamená i vziať na seba určité záväzky: často pristupovať k sviatostiam, svedomito si plniť povinnosti, spoznávať a osvojovať si čnosti Panny Márie, denne sa modliť posvätný ruženec /aspoň jeden desiatok, pričom Anjelský spolok sa modlí k svojmu anjelovi strážnemu a 3-krát Zdravas Mária/, každý deň vykonať pre Pannu Máriu vedome aspoň jeden dobrý skutok, chrániť sa hriechu.

V združení prebiehajú pravidelné stretnutia členov, v ktorých sa základné kolektívy stretávajú približne raz za dva týždne. Rozoberajú rôzne témy napomáhajúce posilneniu života vo viere, ako aj osobitné témy zamerané na bližšie spoznanie Panny Márie. Navzájom sa povzbudzujú vo viere, modlitbe a apoštolskej horlivosti. Učia sa byť „spolupracovníkmi“ Panny Márie pri získavaní ľudí pre Ježiša. Členovia ZMM sa aktívne zapájajú do života vo svojich farnostiach v spolupráci s miestnym kňazom.

Počas celého roka pripravujeme pre mladých rôzne podujatia – biblické olympiády, formačné stretnutia pre animátorov, letné prázdninové tábory, celoslovenské stretnutia. „ZMM-áci“ sa aktívne zapájajú do celoslovenskej kampane „Boj proti hladu“, zameranej na pomoc trpiacim ľuďom a hlavne deťom v chudobných krajinách sveta /Haiti, Sibír/. Mladí zo Združenia pomáhajú otcom vincentínom pri príprave ľudových misií, a to rozdávaním letáčikov a pozývaním farníkov na misie. Uskutočňujú akadémie, divadlá pri príležitostí rôznych sviatkov, slávnosti svätých, ďalej karnevaly, zábavy, stretnutia v prírode...

ZMM pracuje pod vedením sestier Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Základné kolektívy môžu viesť kňazi, rehoľníci alebo laici ak si na to vyžiadali súhlas, inštrukcie, a absolvovali požadovanú formáciu.

Na Slovensku pomáhajú aj Pallotíni, pri vedení tejto mládeže.


Kontakt:
email: zmm@zmm.sk
www.zmm.sk

© StAn