Priatelia Saletínov

Saletíni  je rehoľa kňazov a bratov opierajúca sa o zjavenia Panny Márie v La Sallete vo Francúzsku. 

Pokračovanie...

 

Rodina Nepoškvrnenej

Rodina Nepoškvrnenej vznikla na Turíce v Jubilejnom roku 1975. Jej zakladateľkou je sestrička Bernadeta Pánčiová z Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta-Satmárok, ku ktorej je Združenie pričlenené. Na jej podnet sa skupinka chorých započúvala do výzvy pápeža Pavla VI., aby sa celý svet zapálil evanjelizáciou lásky. Združenie má mariánsky charakter.

Pokračovanie...

 

Rodina Nepoškvrnenej Čistoty

Rodina Nepoškvrnenej čistoty bola založená v roku 1998 v Litmanovej. Hora Zvir v katastri obce Litmanová je oficiálnym pútnickým miestom s novým gréckokatolíckym chrámom  od r. 2008. Za pútnické miesto ju vyhlásil  arcibiskup vladyka Ján Babjak. V rokoch 1990-95 sa tam zjavovala dvom vizionárkam Ivetke a Katke Panna Mária. Osobitná cirkevná komisia skúma posolstvá a životy oboch vizionárok.

Pokračovanie...

 

Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja

Bazilika Santa Maria Maggiore


8.decembra 2015 si pripomíname 20.výročie apoštolátu RPMKP na Slovensku.

Totus tuus!

Sv. Ján Pavol II. - z príhovoru v Bratislave 11.9.2003: "Rád by som sa stretol a rozprával s každým z vás, navštívil každú rodinu, precestoval vaše krásne kraje, prišiel do každého cirkevného spoločenstva tohto milovaného národa ..."

RPMKP nie je novým hnutím, ale Mariánskou obnovou. Je  ponukou  na obnovu  života  s  Bohom osobnym zasvätenim sa Najsvätejšej Trojici skrze Pannu Máriu. Neeviduje členov, iba spolupracovníkov, ktorých tento apoštolát osloví alebo ktorí chcú ostať v kontakte.

Základný cieľ:

Zasvätiť seba a svet Najsvätejšej Trojici skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, Kráľovnej pokoja, Kráľovnej vesmíru, Kráľovnej sŕdc.

Prehĺbiť obsah pojmu zasvätiť sa Panne Márii a žiť zasvätenie  v každodennom živote – v skrytosti  a  v malosti s Ňou (v podobnom duchu ako sv. L. M. Grignion a sv. M. Kolbe) a tým obnoviť a prehĺbiť svoj kresťanský život prijatý  v krste. Rozvinúť osobnú vieru, osobný vzťah k Bohu.

Nasledovať Pannu Máriu, nechať sa formovať v jej lone a viesť - tou, ktorá je plná Ducha Svätého... 
"Týmto novým Rytierstvom Nepoškvrnenej,.. umožniť Márii, aby kraľovala v našich srdciach a medzi nami."
(RPMKP; s.6), aby sme ako ona  "nosili " a vyžarovali Krista v prostrediach, kde žijeme.

Ako deti jednej Matky usilovať sa o duchovnú jednotu s Mariánskymi hnutiami na Slovensku, smerovať k jednote sŕdc, vzájomne sa poznávať a podľa možností aj spolupracovať. Očakávať víťazstvo Nepoškvrneného Srdca  Panny Márie  a  príchod Krista v sláve ako Nevesta Cirkev očakáva Ženícha – žiť túto spiritualitu.

Mariánske dni a iné aktivity

K sviatku Nepoškvrneného Počatia (8.decembra) pozývame všetkých, ktorí sa chcú pridať po celom Slovensku, k spoločným modlitbám  podľa knihy  "RPMKP - 33 dní duchovných cvičení k zasväteniu sa"  na úmysly Panny Márie so Slovenskom (začiatok modlitieb 11. novembra).  K výročiu vzniku RPMKP sa týždňom modlitieb z danej knihy spájame s Rodinou Panny Márie, Kráľovnej pokoja vo svete (od 11. januára).

Podľa záujmu vo farnostiach  (2-3x ročne) doprevádzame skupiny pri  trojmesačnej duchovnej príprave na osobné zasvätenie sa Panne Márii.

Kniha s názvom Rodina Panny Márie Kráľovnej pokoja, môže poslúžiť každému veriacemu na obnovu a prehĺbenie duchovného života i v rámci novej evanjelizácie - nezávisle od príslušnosti k hnutiu; má cirkevné schválenie.
V Prílohách  nájdete text "Ako pracovať s knihou RPMKP".

Keď sa "okolo knihy" RPMKP vytvorí malé spoločenstvo - jeho cieľ môžeme hľadať sami; nechať sa viesť Duchom Svätým.
V závere knihy je uvedený tento cieľ: "Vytvoriť rodinu modlitbových skupín, spoločenstiev, rodín - všetkých, ktorí sa klaňajú Bohu a zasväcujú mu svoj život a život sveta tak, že všetko obetujú na úmysly Panny Márie."
Odporúčame tiež text Apoštol Panny Márie: Čo znamená stať sa apoštolom a kto je apoštol.
Iná možnosť, ktorá oslovila niektorých jednotlivcov, je nájsť sa v spiritualite "celej malosti"/Mário de Fiesole: Celá malosť, vydavateľstvo Misionár/.

RPMKP je v prvom rade dielom Ducha Svätého, tak ako Cirkev i všetky rehole a spoločenstvá sú v prvom rade dielom Božím... pozri v prílohách Čo je vlastne Cirkev, pápež František, 24.4.2013.

Vývoj  a  rozšírenie RPMKP na Slovensku:

1994 -17.január- vznik RPMKP v lone  Komunity Blahoslavenstiev, inšpirácia v Medžugorí
1995 - 8. december - zasvätenie prvej viacčlennej skupiny v hlavnom meste Slovenska, v Bratislave
1997 - prvé oficiálne vydanie knihy RPMKP
2002 - máj - prvá návšteva o. Philippa Mascarela, medzinárodného koordinátora RPMKP  v Bratislave
2004 - medzinárodné stretnutie v Medžugorí k 10.výročiu  RPMKP
2005 - december- misia o. Philippa Mascarela k 10.výročiu RPMKP na Slovensku
rozhovor s o.Philipom v dominikánskom časopise "Ružencové bratstvá"
2006 - január, rozhovor s Máriou Gregorovičovou v Rádiu Lumen k 10.výročiu,
na základe vysielenia si objednalo knihu RPMKP 70 poslucháčov
2007 - Prve "semienko" v Bratislave-Dúbravke /Martina cez priateľku M.M./
2008 - trojmesačný seminár v Banskej Bystrici, viedla Otília Dvorecká
2009 - január: stretnutie s o. Philipom Mascarelom, ujasnenie priorít, dôležitosť stretania zákl.tímu
2010 - apríl: otvorenie webových stránok: www.marianskehnutia.sk
december: Misia  o. Phlippe Mascarela so sr. Lujzou z Belgicka na Slovensku: Liptovský Mikuláš-Okoličné /v prílohách pozri obrázok/, kratšia misia v mestách: Košice, Banská Bystrica, Záhorie - obec Závod, Bratislava - Rača
2011 - august: stretnutie zákl. tímu v Télgarte, začiatok pravidelných každoročných stretnutí zákl. tímu
November: Dni obnovy s Pannou Máriou, o. Philippe Mascarel, Široké,okr.Prešov, obnova zasvätenia farnosti 8.december - prvá skupina mladých v Bratislave-Dúbravke, každoročne pribudne niekoľko osôb
2012 - november: vydanie kalendára k 1150.výročiu príchodu vierozvescov sv. Cyrila a Metoda
December : vznik spoločenstva RPMKP v Dúbravskej farnosti
2013 - október: účasť na Mariánskych dňoch v Ríme
Obnovené vydanie knihy RPMKP vo francúžštine: doplnenie denných textov o úryvky z Nového zákona.
2014 - 20.výročie prvotnej inšpirácie v Medžugorí /17.január, viac v prílohe./
2015 - slovenský doplnok biblických textov z NZ a SZ
Október - stretnutie s novou kontaktnou osobou v BB
November - stretnutie základného tímu /5 sestier/ v Bratislave
k 20. výročiu RPMKP na Slovensku - 8.december 1995:

Zasvätenie prvej skupiny z char. spoločenstiev /17 osôb/ v Bratislaveimpulz Mária Sčepková,
stretnutia pokračovali v nasledujúcich rokoch /v kostole u sv.Ladislava, dodnes pokračujú v Dome Quo vadis,
nové v Bratislave - Dúbravke.
Jednotlivci i /farnosti občas/ si knihy objednávajú dodnes, ponuka je aj v kategórii Aktuálne./
Zosumarizovanie základnych textov o RPMKP  preložených z francúžštiny /Mária Sčepková/

Odporúčaná  literatúra:
Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja; Pravá úcta k Panne Márii (Ľudovít Mária Grignon z Montfortu); Redemptoris Mater - Matka Vykupiteľa (encyklika J.P. II.); Uctievame si Pannu Máriu (Štefan Vrablec); Dejiny duše (Terézia z Lisieux); Ježiš, môj ideál, syn Máriin (E.Neubert); Celá malosť (Mario de Fiesole);  Mária, úsmev Boží (Etienne Richer).

Kontakt:
Otília Dvorecká,  Pečnianska 3,  851 01  Bratislava,  tel./fax: 02 3452623, odvorecka@gmail.com
Mária Gregorovičová,  Za štadiónom 12,  040 01 Košice, tel.: 0905 879 217, 055 6334771,
mgregorovicova33@gmail.com,     
Bozena Kalmanova, Banska Bystrica, kalmanova@gmail.com
Martina Ćarná, Bratislava-Dúbravka, matacarna@gmail.com

Knihu "Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja /podnadpis: Duchovné cvičenia k zasväteniu Najsvätejšej Trojici skrze Nepoškvrnené srdcePanny Márie/ si možno objednať na adrese

Adriana Ondrušková, Dobšinského 18,  900 28 Ivanka pri Dunaji, tel. 0911 731504, ondruskova.adriana@gmail.com; (cena knihy 3 eurá + poštovné).

Medzinárodné centrum RPMKP bolo donedávna v spoločenstve Komunity Blahoslavenstiev v Medžugorí,
v súčasnosti v Belgicku, neďaleko Bruselu. Kontaktnou osobou zo Slovenska je Otília Dvorecká.


                                                                                                                                     

 

Rodina Sedembolestnej Panny Márie pri Bazilike v Šaštíne

Vieme, že spoločenstvá Panny Márie Sedembolestnej jestvovali na Slovensku už v 18.storočí. V zápisnici z diecéznej vizitácie v Šaštíne z roku 1778 sa hovorí, že pri chráme Sedembolestnej v Šaštíne existuje Združenie Sedembolestnej Panny Márie pre veriacich. Pápež Klement III. ho obdaril rozličnými odpustkami a duchovnými výhodami“(Naša Sedembolestná Matka, don Ernest Macák, 173)

Pokračovanie...

 

Stránka 3 z 6

«ZačiatokDozadu123456DopreduKoniec»

© StAn