PDF | Tlačiť |


Pôvodný úvod

Táto webová stránka nás pozýva - uvedomiť si a poznať časť veľkého duchovného bohatstva Slovenska. Prezentuje identitu a špecifiká jednotlivých mariánskych hnutí a združení. Na základe tohto uvedomenia si môžeme byť spoločne k dispozícii Panne Márii: v pokornom postoji vytvárať duchovnú jednotu a tak lepšie prispieť k naplneniu Božieho očakávania a Božieho plánu so Slovenskom , a to:

- v zachovaní a prehlbovaní pokladu viery, v načúvaní Duchu Svätému a vo vydávaní svedectva. Pokračovanie v archive:  http://marianskehnutia.sk/index.php/archiv/texty/113-z-


J
edno srdce, jedna duša, Ježiš


Keď Ježiš spolu s apoštolmi slávil veľkonočné sviatky, iba on vedel, aká je to pre nich výnimočná chvíľa. Posledná spoločná večera. Umocnilo to jeho túžbu byť s nimi
(Lk 22,15) :

„Veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka“


Ježiš bol uprostred ľudí, s ktorými prežil posledné tri roky svojho života. Stal sa svedkom ich konania, reakcií, úžasu a údivu. Miloval ich. Tam vo večeradle vyznáva svoju lásku k celému ľudstvu a zanecháva nám ten najväčší prejav lásky – Eucharistiu, ktorá je zároveň tajomstvom i putom lásky a jednoty. V tom polámanom kúsku chleba nám dáva seba. Viac dať nemohol. Eucharistia sa stáva chvíľou nášho spojenia s Ježišom, no zároveň nás navzájom zjednocuje. Uschopňuje nás stať
jedným srdcom a jednou dušou. Ježiš túži po jednote ľudí a jeho túžbu napĺňajú apoštoli hneď, keď dostanú správu,že hrob je prázdny. Vzkriesený vstúpi do miestnosti, postaví sa uprostred nich a stáva sa centrom ich života. 

Eucharistia, živý Ježiš aj dnes chce byť centrom  medzi nami ...,


v našich rodinách a spoločenstvách a všade inde. No Ježiš túži, aby
aj každý jeden človek prežíval vnútornú jednotu a harmóniu.Tak ako človek má istú genetickú výbavu, tak si nesie v srdci aj schopnosť vytvárať jednotu sám v sebe
a tiež s druhými...

Od krstu Duch Svätý svojou prítomnosťou v nás túto schopnosť  prebúdza ...

Celé v prílohe. 
Pôvodný úvod v Archíve.
© StAn