Svedectvo konvertitu o Márii

Evanjelik konvertuje ku katolicizmu a naučí sa ceniť si Rozväzovačku uzlov.
Napísal a účinkuje Russ Rentler
(K dispozícii na Itunes Russ Rentler "Cesta do Emauz"; v  angličtine.)

Pokračovanie...

 

Príspevky a svedectvá

Svedectvo k pôstu

"Expresný zásah“ z neba.

Na stretnutí spoločenstva Rodiny Panny Márie  Kráľovnej pokoja  sa vždy na záver modlíme k Panne Márii Rozväzovačke uzlov. Na stretnutí  v popolcovú stredu  vzájomné podelenie sa - nás všetky priviedlo k poznaniu dôležitosti postiť sa... Na konci stretnutia sme preto dali Panne Márii rozviazať (tí, ktorí máme s tým problém, teda aj ja ) – uzol  neschopnosti postiť sa.  Na nasledujúci deň  som šla na sv. spoveď a kňaz, resp. Ježiš  mi prostredníctvom kňaza povedal: ako odčinenie jeden deň pôstu.

To bola sila!

Uvedomila som si, že Boh nám dal klenot – modlitbu a pôst. Panna Mária, Kráľovna pokoja nás často žiada, aby sme sa modlili a postili. A máme s tým  my kresťania problém. (Pôst nie je len o jedle, ale aj o jedle.)
Asi by to Zlého  úplne oslabilo, ak nie zničilo. Modlitba a post tvoria celok.

Terézia


Moja osobná cesta

Keďže som nebola vychovaná vo viere, nemala som vzťah k Panne Márii a to, čo mi ukazovali niektorí kresťania ako úctu k nej, ma skôr odradilo ako priťahovalo. Ale uvedomovala som si, že ak mi Zlý bráni cez takýchto ľudí spoznať jej pravú tvár, že tam musí byť poklad. A stojí za to ho objaviť, zvlášť, ak nám ho dáva Pán. Na jednom evanjelizačnom stretnutí bolo povedané: "Dávam ti špeciálny dar- svoju matku." Bolo to asi pred desiatimi rokmi. Nerozumela som, čo to konkrétne znamená. Keďže som túžila spoznať pravdu, hľadala som. Napísala som si vlastný ruženec na základe jednej knižky.Tu je:

1.Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou! Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, pri zvestovaní ktorého si povedala :"Nech sa mi stane podľa Tvojho Slova!"  Prosím ťa, pomôž mi spoznať Otcovu vôľu pre môj život a plne sa Mu odovzdať!
2.Buď pozdravená...pri ktorého počatí rozkvitla v tvojom srdci i lone Božia sláva. Prosím ťa, nauč ma oslavovať Boha svojou nebeskou radosťou!
3. Buď pozdravená... pod krížom ktorého si stála a videla Ho trpieť. Prosím ťa, nauč ma stáť pod krížom v pevnej dôvere v svojho Boha, oslavovať Ho v radosti i bolesti!
4. Buď pozdravená...ktorý ti pod krížom daroval Jána za syna. Prosím ťa, pomôž mi prijať tých, ktorých mi Pán zverí a milovať ich.
5. Buď pozdravená...ktorý ťa do neba vzal a v nebi korunoval. Prosím ťa, chcem ťa poznávať, milovať, s tebou kráčať, s tebou vystupovať a byť tvojím nebom, mamička. (Modlila som sa túto modlitbu nejaký čas a potom som na ňu zabudla. Objavila som ju  po rokoch s údivom, ako sa všetko plní.)

Keď som sa nemodlievala presne podľa rôznych doporučení, vyčítala som si to...a hľadala, prečo sa neviem nikde nájsť. Duch svätý ma napriek tomu viedol. Modlitba a jej forma je prostriedok, dôležité je srdce, ktoré hľadá, túži, chce. Zdá sa, že už som našla ten poklad, ktorý mi Duch Svätý rozbaľuje: nachádzam sa v Nej ako milovaná Božia dcéra, som stvárňovaná do Božej podoby - milosrdenstva voči sebe a blížnym, lásky schopnej odpúšťať a vydržať, viery a pevnej dôvery... Spoznala som tiež, že Mária je matkou všetkých i protestantov, aj keď si to neuvedomujú.  (A.O.)

Jednota sŕdc

Hľadám už dlho, čo  znamená žiť jednotu sŕdc. Uvediem niektoré myšlienky (rady), ktoré som prijala: usilovať  najprv o vnútornú harmóniu, vnútornú jednotu samej so sebou a o jednotu s Božou vôľou. Vnútorná vyrovnanosť je predpokladom jednoty s druhými. Ak som chcela byť úspešná a obdivovaná hoci len podvedome, nešlo to. Prijať úspech a prvenstvo druhých a pritom byť k dispozícii Pánovi, ale nie podľa vlastných predstáv... načúvať Duchu Svätému. Musím stále vynakladať úsilie o vnútornú pokoru a túžiť žiť v priateľstve, v otvorenosti, v prijatí druhého takého aký je; uvedomiť si svoje vlastné srdce, ktoré je sídlom duše, sídlom lásky a priblížiť sa srdcom k srdcu druhého vnútorným hnutím.  A to hlavne vtedy, keď mi ten druhý vadí alebo sme sa nepohodli. Funguje to! I na diaľku: moje srdce sa oslobodí a slobodne som sa priblížim k druhému... ak vzťah pokračuje pozitívne, mohla som potom povedať i pravdivo všeličo, čo poslúžilo (moralizovanie neplatí!). To sú zrnká, pochádzajúce Zhora pri naše dobrej vôli. Mária

Putovanie v duchu...

V spoločenstve sme objavili možnosť modliť sa v duchu na nám milom mieste modlitby alebo púte... V sobotu, kedy sa modlievame (každý individuálne) na úmysly Panny Márie sa "prenesiem" v predstave na miesto, ktoré si vyberiem a "tam" sa modlím: zotrvám krátko, inokedy dlhšie alebo tam zabieham počas ruženca. Je to pre mňa osviežujúce a potešujúce, aj preto, že žijem v hluku mesta, rodiny... Veľmi rada napríklad kľačím pri kríži v prírode... Kdesi som zase čítala o modlitbe pri oltári Máriinho Srdca... a samozrejme v duchu pred Sviatosťou v konkrétnom kostole. Potrebujem však k tomuto "putovaniu" aspoň chvílľku samoty, ticha...(Mária Katarína)

E-mail:

Ďakujem ti Mária,

mala si pravdu v tej SMS, ten pohreb bola slávnosť. Ďakujem zo srdca za tvoje modlitby.
Vaše prosby priniesli ovocie, najmä pre moje neveriace priateľky.
Jedna neveriaca mi povedala: na pohreboch som sa vždy nudila, tento bol krásny, ľudia pekne spievali a kňaz hovoril pravdu, musím začať hľadať cieľ života.
Kolegynka mi povedala, že nikdy si tak neoddýchla ako na tomto pohrebe !!!! Uznáš, že to dokáže len Kristova láska. (-sm-)

Ruženec

Asi pred piatimi rokmi sme išli s mariánskou skupinou do Krakowa. Po ceste sme sa modlili ruženec, stihli sme sa pomodliť 3, kým sme prišli na hranicu s Poľskom. Na hranici sme zastali a chceli sme si oddýchnuť... Mala som v ruke fľašu s vodou, že sa napijem, keď sa odrazu autobus nečakane pohol a voda z fľaše sa mi vyliala do lona. A nie trošku, ale poriadne. Nedalo sa to prehliadnuť ako maličkosť. Vtedy som si spomenula na slová z Písma : "Vari môže človek prenášať oheň vo svojom lone a nespáliť si odev?"
Z toho som pochopila, čo sa deje, keď sa modlím Slovo nepoškvrneného počatia. Všetky vášne hnevu, zlej žiadostivosti a skutkov tela sú uhasínané. Je to ako nebeská rosa, ktorá zalieva ten oheň. A zasieva Lásku. (A.O.)

Spoločenstvo....

netradičné, cez internet a mobily: môj zdravotný stav spôsobil, že mi Pán daroval internetových priateľov... na moju výzvu o modlitbu, keď mi bolo veľmi ťažko... A dnes ?  Už 2 roky sa modlievam s viacerými  vo dvojici cez mobil, skype. Pán si ma dokonca používa... Za čo som nesmierne vďačná! Zoznámila som sa tiež s ťažko od narodenia postihnutým Miškom (15 ročným). Veľmi rád sa modlí so mnou a je pre mňa ANJELOM!

Tento týždeň som dostala vzácnu návštevu: putovnú sochu Panny Márie - Ruže duchovnej (Rosa mystika). Prichádza pár ľudí z môjho okolia  k modlitbe ruženca a dnes sa pripojil cez mobil Miško s mamou a Sonička, s ktorou sa poznám z nemocnice. Naučila sa modliť ruženec a posilňuje ju to. A tak je naša modlitba ekumenická... Soňa je evanjelička. Nech je zvelebený Pán "čo učí naše ruky zápasiť a chráni naše nohy od pádu"... (K.H.)

Mária je môj učiteľ

Veľa ľudí sa pýta Veroniky, prečo sa v knižočke MM, ktorá prostredníctvom jednoduchých a každému zrozumiteľných modlitieb spája mamy na celom svete z rôznych denominácií, nepíše nič o Panne Márii. Mnoho ľudí tento fakt akoby znervózňoval. Ale Veronica svedčí, že za všetkým, čo je v knižočke napísané, je Panna Mária, lebo modlitby v nej vznikli ako odpoveď na modlitby k Panne Márii. „Mária je môj učiteľ. Mária je zjavením. Ale prijať ju možno iba srdcom, nie prostredníctvom argumentov. Pravá úcta k Panne Márii je o nasledovaní jej príkladu v živote. To znamená byť celkom odovzdaný Bohu. Mária ako Matka všetkých rúca všetky bariéry – medzi ľuďmi aj medzi denomináciami, lebo nás vedie k tomu istému Kristovi, jej Synovi. Ale chce to čas. Buďte citliví a nechajte Pána, aby on bol Pánom. Nech všetko vedie Duch Svätý (a to je ten istý Duch, ktorý viedol a naplnil Pannu Máriu). “    /z listu MM, marec 20012/ 

© StAn